Legislacja

Resort w sprawie uregulowania kwestii zawartości apteczki

24 września 2012

Poseł Krzysztof Kwiatkowski, po raz kolejny podniósł kwestię, wprowadzenia przepisów normujących wyposażenie apteczek samochodowych. Kwestię uznał za nadzwyczaj istotną wobec potencjalnej konieczności udzielenia pierwszej pomocy na drodze. W odpowiedzi, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Tadeusz Jarmuziewicz podkreślił, iż nie każdy pojazd ustawowo powinien być wyposażony w akteczkę doraźnej pomocy, natomiast sprawa jej zawartości to indywidualna decyzja kierowcy jako zobowiązanego na podstawie przepisów ogólnych do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym.

 

Interpelacja (nr 8033)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie apteczek pierwszej pomocy w samochodach

Szanowny Panie Ministrze! Z przeprowadzonych ostatnio przez grupę stowarzyszeń badań wynika, że na ok. 50 osób tylko kilka chce udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Pozostali kierowcy nie znają zasad udzielania pierwszej pomocy, ale też ich samochody nie są wyposażone w odpowiednie apteczki. Tymczasem zaopatrzenie apteczek częstokroć skutecznie pozwala uratować życie. Po raz kolejny zwracam uwagę na fakt, że w wielu krajach Europy apteczka obok trójkąta ostrzegawczego stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu. Unormowania wymagają też kwestie związane z wyposażeniem apteczek. Niestety w Polsce nie ma żadnych przepisów określających ich zawartość, nawet w przypadku apteczek obowiązkowych, przeznaczonych do przewożenia w ciężarówkach, autobusach i służbowych samochodach osobowych do prowadzenia działalności zawodowej. Często zdarza się zatem, że nie wiedząc o tym, kierowcy kupują apteczkę wyposażoną bardzo skromnie i niepozwalającą na udzielenie odpowiedniej pomocy poszkodowanym w wypadku. Nie zapewnia ona także właściwego zabezpieczenia osoby ratującej przed ewentualnym zakażeniem krwi.

Zwracam się zatem do Pana Ministra z pytaniem: Czy Pana resort zamierza podjąć działania zmierzające do uregulowania tej kwestii?

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Kwiatkowski

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r.

 

Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, znak: SPS-023-8033/12, z dnia 29 sierpnia 2012 r. przesyłające interpelację posła Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie apteczek pierwszej pomocy w samochodach, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan prawny nie przewiduje obowiązku wyposażania wszystkich pojazdów w apteczki doraźnej pomocy. Wymóg ten, zawarty w przepisach rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 Nr 32, poz. 262, z późn. zm.), dotyczy jedynie niektórych kategorii pojazdów, np. przeznaczonych do zarobkowego przewozu osób, takich jak taksówki. Przepisy tego rozporządzenia nie określają przy tym zawartości apteczki doraźnej pomocy, lecz jedynie obowiązek jej posiadania w określonych pojazdach. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) Policja jest uprawniona do sprawdzania m.in. wyposażenia pojazdu, w tym posiadania apteczki doraźnej pomocy w przypadku pojazdów, których dotyczy ten obowiązek. Przepisy natomiast nie precyzują, jakie wyposażenie apteczka powinna zawierać.

W opinii resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej sprawa zawartości apteczki doraźnej pomocy powinna pozostawać do decyzji właściciela pojazdu jako zobowiązanego na podstawie przepisów ogólnych do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym. Administracyjno-prawne regulowanie tej kwestii nie znajduje natomiast uzasadnienia, ponieważ problemy, które mogłyby wyniknąć podczas kontroli apteczki, przeważyłyby realne korzyści związane ze wzrostem poziomu udzielanej pierwszej pomocy. Wynika to z faktu, iż w razie konieczności udzielenia pomocy na drodze decydujące znaczenie mają przede wszystkim umiejętności kierowcy/ratownika, nie zaś posiadanie określonego wyposażenia apteczki doraźnej pomocy.

Z uwagi na powyższe Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie planuje zmian w ww. rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie obowiązujących regulacji dotyczących apteczek doraźnej pomocy.

Z poważaniem