Legislacja

Rodzaje dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów

15 listopada 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazów środkami publicznego transportu zbiorowego. Regulacje dotyczą dokumentów poświadczających niezdolność do samodzielnej egzystencji - osób niewidomych; dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przeczkolne i uczniów; studentów i słuchaczy kolegiów nauczycielnskich i nauczycielskich kolegiów języków obczych oraz kolegiów pracowników służb społecznych i inne.