Legislacja

Różne opłaty dodatkowe za egzamin na prawo jazdy

24 kwietnia 2013

Rzecznik Praw Obywatelskich raz jeszcze krytykuje przeprowadzenie reformy egzaminów na prawo jazdy. Tym razem zarzuca ustawodawcy, że brak przepisów przejściowych dotyczących wysokości stawek pobieranych za egzamin doprowadził do pobierania różnych opłat w zależności od miasta. Uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych obecnie przez WORD w kwestii pobierania dodatkowej opłaty za egzamin na prawo jazdy - pisze dr hab. Irena Lipowicz.

Adresat: MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Sygnatura: RPO/723502/13/V/623.2 RZ

Data wystąpienia/sprawy: 2013-04-11

Opis: Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niejednolitej praktyki pobierania dodatkowych opłat za egzamin na prawo jazdy. Rzecznik sygnalizuje, że w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów nie zostały wprowadzone żadne przepisy intertemporalne regulujące zasady wnoszenia opłat za egzamin w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów tego rozporządzenia. Przepisów przejściowych brakuje także w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Z doniesień prasowych wynika, że praktyki stosowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w związku z brakiem przepisów przejściowych są niejednolite w skali całego kraju. W ocenie Rzecznika brak wprowadzenia przepisów przejściowych do obu rozporządzeń może naruszać konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego. Stosowanie niejednolitych praktyk przez WORD może z kolei pozostawać w sprzeczności z wyrażoną w Konstytucji RP zasadą równości i nakazem równego traktowania przez władze publiczne osób znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej. W szczególności nie można zaaprobować sytuacji, w której dyrektorzy WORD profilaktycznie wymagają dodatkowych opłat od egzaminowanych z uwagi na to, że nie mają jasnych wytycznych ze strony Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.