Legislacja

Rozpoczęto prace nad nowelą rozporządzenia w sprawie znaków drogowych

15 marca 2016

ab2dbbed20467adacd8a0004415228db38b40e09

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jak: pachołki drogowe, lustra, tablice kierujące, słupki, zapory drogowe, azyle, progi zwalniające, speratory i inne mają trafić do rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

(536-75 fot. jola michasiewicz)

Jak się dowiadujemy rozpoczęto już prace mające na celu zmianę obowiązującego rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. W noweli mają być uwzględnione m.inn. urządzenia bezpieczeństwa ruchu stosowane na drogach. Podstawą ma tu być przygotowane opracowanie “Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, którego autorem jest konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na czele. Głównego podziału dokonano na grupy: służące do stałego wyposażenia drogi oraz pozostałe, te służące do oznakowania tymczasowego, w tym robót drogowych. Odrębną kategorią będą znaki aktywne i o zmiennej treści. W dokumencie uwzględniono, że regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zostały opracowane już ponad 10 lat temu i w wielu przypadkach nie są dostosowane do współczesnych potrzeb. Ponadto, akty prawne pozostają niespójne przede wszystkim z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - Konieczny jest tekst jednolity, który ułatwi zarządcom dróg korzystanie z przepisów po kilkunastu nowelizacjach - powiedział Marek Wierzchowski z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. - Nie jest powiedziane, że wszystkie zmiany, które zaproponowano w opracowaniu zostaną wprowadzone, będzie ono służyć jako materiał pomocniczy - cytuje portal edroga.pl.