Legislacja

Rozporządzenia wykonawcze w terminie 18 miesięcy. Teraz projekt w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

19 września 2014

66d4cc184c8aa206241062532540917109fe2542

31d4168ff21880abc42e017f55dc2407a24283a3

(503-18-19)

Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz, w imieniu ministra Infrastruktury i Rozwoju przesłał do konsultacji projekt rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Termin składania uwag wyznaczony został na 7 października 2014 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenie przepis przejściowy zawarty w art. 14 ustawy o kierujących pojazdami znowelizowanej 26 czerwca br. wskazuje jednoznacznie, że ze względu na zakres zmian merytorycznych istnieje konieczność wydania nowych aktów wykonawczych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wśród zmian m.inn. przepisy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w tym w szczególności wskazanie, że uprawnienia wydawane są w drodze decyzji administracyjnej. I dalej: Dotychczas występowała niejednolita interpretacja przedmiotowych przepisów powodując, że część organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami traktowała wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami jako czynność materialno-techniczną wydając decyzję administracyjną wyłącznie w przypadku odmowy wydania prawa jazdy, a część organów wydawała decyzję w obydwu przypadkach. Taki tryb postępowania powodował nierówność podmiotów nie zapewniając części osób prawa do odwołania. Dlatego też ustawodawca zdecydował się na jednoznaczne ujednolicenie przedmiotowego rozwiązania. W związku z powyższym w przepisach dotychczasowego rozporządzenia proponuje się dodać wzór decyzji administracyjnej, co uczyniono we wzorze wniosku o wydanie prawa jazdy. Wprowadzono także § 20 jednoznaczne wskazanie, że w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu uprawnień doręcza się ją zainteresowanemu w postaci druku prawa jazdy. Rozwiązanie takie jest prostsze ze względów organizacyjnych, i pozwala także zadośćuczynić obowiązkowi wynikającemu z kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ dokument prawa jazdy zgodnie z przepisami jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmianie uległy także przepisy dotyczące wydawania wtórnika prawa jazdy. W projekcie rozporządzenia zaproponowano także odejście od zasady wpisywania w dokumencie prawa jazdy wyłącznie tzw. wynikowych kategorii praw jazdy, na rzecz wpisywania wszystkich uprawnień do kierowania pojazdami jakie dotyczą posiadacza prawa jazdy. Dla przykładu posiadacz uprawnień w kat. B będzie automatycznie uzyskiwał w dokumencie prawa jazdy wpis potwierdzający posiadanie prawa jazdy kat. AM i B1. Określono także procedurę wpisywania dat uzyskania poszczególnych podkategorii prawa jazdy. Wprowadzono także regulacje pozwalające na uzyskanie prawa jazdy kat. AM przez osoby, które posiadały kartę motorowerową. Zaproponowano wprowadzenie nowego druku wniosku o wydanie prawa jazdy (fot. powyżej) zawierającego decyzję o wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami. Nadto uszczegółowiono tryb dokonywania przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami poprzez wskazanie, że obowiązkowe badania lekarskie lub psychologiczne mają być wykonywane dopiero przed zwrotem utraconych uprawnień. Wprowadzono także tryb postępowania w przypadku wymiany nieważnego prawa jazdy wydanego przez UE na prawo jazdy polskie.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia straci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2012.1005 oraz 2013.320). (jm)