Legislacja

Rozporządzenie dot. kompetencji zawodowych w transporcie

15 sierpnia 2013

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych z dnia 1 lipca 2013 r. Przypomnijmy - rozporządzenie określa: jednostki, przy których działają komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzamin pisemny, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwane dalej "komisjami egzaminacyjnymi"; wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i tryb ustalania jej składu; rodzaje zabezpieczeń certyfikatu kompetencji zawodowych; tryb zwalniania osoby ubiegającej się o certyfikat kompetencji zawodowych, zwanej dalej "kandydatem", z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.