Legislacja

Rozporządzenie dotyczące pojazdów zabytkowych

12 marca 2013

fb71644badce391ef92b3e174c473329d9e04d35

(Fot.: PD@N 458-44jm)

W Dzienniku Ustaw Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. Rozporządzenie określa zakres i sposób przeprowadzania badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych oraz wzory dokumentów związanych z tymi badaniami. Akt wchodzi w życie 22 czerwca 2013 r. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi, które na podstawie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw traci moc z dniem 22 czerwca 2013 r.