Legislacja

Rozporządzenie w sprawie prawidłowości lokalizowania fotoradarów

15 stycznia 2013

f39a99fa954d448fdad47d263280aa8ad6d4c27e(Fot.: PD@N-453-30)

Jak poinformowało ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 15 stycznia 2013 r. do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

W komunikacie czytamy: Dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące nie dawały podstaw do weryfikacji lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. Ponadto spod warunków lokalizacji określonych w ww. rozporządzeniu wyłączone były fotoradary zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed 28 czerwca 2011 r., niebędące w użytkowaniu Inspekcji Transportu Drogowego. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek oceny lokalizacji, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń rejestrujących zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. Projektowane przepisy wprowadzają cykliczny (40 miesięcy) okres weryfikacji zasadności lokalizacji tych urządzeń. Lokalizacja zostanie uznana za spełniającą warunki określone w rozporządzeniu na kolejne 40 miesięcy po sporządzeniu analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego potwierdzającej jej zasadność. Kolejny wniosek o potwierdzenie zasadności lokalizacji fotoradaru, zaopiniowany przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, będzie składany na dwa miesiące przed upływem terminu 40 miesięcy. Przepisy te pozwolą efektywniej wykorzystać stacjonarne urządzenia rejestrujące i powinny wyeliminować lokalizacje urządzeń rejestrujących, w których ich użytkowanie ma znamiona wyłącznie komercyjnego wykorzystania. Dla fotoradarów zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. wniosek o potwierdzenie zasadności lokalizacji należy złożyć do GITD w terminie do dnia 31 marca 2013 r.  

Konsultacje mają trwać do 23 stycznia 2013 r.