Legislacja

Rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów porzuconych

10 stycznia 2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Rozporządzenie określa: szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane oraz tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy. W zakresie realizacji tego zadania współdziałają: straż gminna (miejska); Policja; organy gminy; zarządca drogi; uprawnione jednostki usuwające pojazdy lub podmioty odpowiedzialne za przechowywanie pojazdu. Wraz z wejściem w życie nowego aktu sraci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów w zakresie regulowanym niniejszym rozporządzeniem (Dz. U. Nr 191, poz. 1377, zm. Dz. U. z 2008r Nr 100, poz. 649).

U z a s a d n i e n i e:

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 50a ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz orzekania o ich przepadku spowodowała konieczność wydania dwóch rozporządzeń regulujących kwestie usuwania pojazdów, odrębnie dla art. 50a i dla art. 130a przywołanej ustawy. Istotnymi przepisami wprowadzonymi do projektu niniejszego rozporządzenia są: § 5 ust. 3, w którym dodano odwołanie do ust. 2 mające na celu odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach, także w procesie powiadamiania właściciela pojazdu przez organ gminy o usunięciu pojazdu oraz o skutkach nieodebrania pojazdu w terminie określonym przepisami ustawy. § 7 . Według dotychczasowego brzmienia przepisu, o przejęciu na własność gminy, w przypadkach, o których mowa w art. 50a ust. 2 ustawy orzeka rada gminy. Projekt w § 7 zakłada, że decyzje w tej kwestii będzie podejmował wójt (burmistrz, prezydent miasta) – stanowi to realizację postulatu samorządu, bowiem mieniem komunalnym dysponuje organ wykonawczy samorządu. Projektowana regulacja nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.

Źródło ePD – DODATKI – Dział POJAZD – (w przygotowaniu)