Legislacja

Rozstrzygnięcia w sprawie karty pojazdu brak

26 czerwca 2012

Związek Powiatów Polskich przygotował zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 8 lutego 2012 roku (sprawa o sygn. II C 616/11) odrzucające pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie karty pojazdu. Zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone. Uwzględniając liczbę spraw wpływających do Sądu Apelacyjnego w Warszawie można przyjąć, że rozstrzygnięcie nastąpi nie wcześniej niż jesienią bieżącego roku. Jak czytamy na stronach portalu “Warto wiedzieć”: najprawdopodobniej nie będzie potrzeby zwracania opłat z tytułu wydania karty pojazdu podmiotom innym niż te, które opłatę samodzielnie uiściły. Przypuszczenie to jest oparte na doniesieniach medialnych odnośnie ogłoszonych przez Sąd Najwyższy ustnych motywów podjęcia uchwały z 6 czerwca b.r. Jak w ślad za PAP wskazał serwis samorzad.lex.pl Sąd Najwyższy podkreślił, że “chodzi tu o świadczenia publicznoprawne, które nie wynikają z umów, ale z przepisów prawa i są wnoszone na rzecz samorządów. Skoro są to świadczenia publiczne, to nie mogą one podlegać cesji - uznał SN. Sprawę o zwrot opłaty może więc wytoczyć tylko osoba, która wniosła opłatę – powiedział sędzia Wojciech Katner na zakończenie rozprawy."

Słowa kluczowe karta pojazdu