Legislacja

Rynasiewicz w sprawie minimalnego wieku kierowców kat. A

15 lipca 2013

78125443edfa416c2a0fc66d476f7c3dd96d6aca

(Fot.: PD@N 469-29jm)

Poseł Henryk Siedlaczek zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 17865) w sprawie minimalnego wieku kierowców uprawnionych do uzyskania prawa jazdy kat. A. Poseł zgłosił wątpliwość dlaczego osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy kat. A, a po 19 stycznia nie mają ukończonych 24 lat, nie mogą ubiegać się o przysługującą im kategorię A, a jedynie A2. Czy rzeczywiście dokument jest im należny? - zapytała redakcja. Na co jeden z naszych Czytelników podpisujący się jako “motocyklista” odpowiedział: a tzw. prawa nabyte. Idąc za ciosem na motorower wszyscy powinny mieć prawo jazdy AM, a prawo nabyte mówi, że nie muszą posiadać żadnych uprawnień osoby, które przed 19 stycznia 2013 ukończyły 18 lat. Ot taka sobie równość obywateli.

Dzisiaj stanowisko (pełen tekst poniżej) Zbigniewa Rynasiewicza, sekretarza stanu w resorcie odnośnie sytuacji szczególnej, w której znalazły się osoby będące przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami w trakcie szkolenia lub egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. A. Czytamy: należy wskazać, że istniejące ścisłe powiązanie między kategoriami prawa jazdy A i A2, potwierdzone przepisami dyrektywy 2006/126/WE, a także wprowadzonymi do ww. art. 134 ustawy o kierujących pojazdami przepisami ust. 2a i 3a, przemawia za uznaniem za zasadną możliwość ubiegania się o wydanie prawa jazdy kategorii A2 przez osoby, które zdały przed 18 stycznia 2013 r. egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii A, lecz ze względu na niespełnienie wymogu wieku minimalnego nie wydano im prawa jazdy kategorii A. Takie rozwiązanie, zdaniem resortu, jest korzystne dla ww. osób, które - nie spełniając wymogu wieku minimalnego dla kategorii A - mają możliwość ubiegania się o wydanie uprawienia do kierowania pojazdami zbliżonej kategorii i tym samym nabywania doświadczenia w kierowaniu. W ten sposób osoby te nie zostaną pozbawione możliwości kierowania pojazdami do czasu osiągnięcia wieku minimalnego uprawniającego do posiadania prawa jazdy kategorii A.

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-17865/13, przekazujące interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie minimalnego wieku kierowców uprawnionych do uzyskania prawa jazdy kat. A, przedstawiam następujące stanowisko. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wynikającymi bezpośrednio z dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, minimalny wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii A wynosi 24 lata lub 20 lat w przypadku osób, które od co najmniej 2 lat posiadają prawo jazdy kategorii A2.

Szczególna sytuacja osób, które w dniu wejścia w życie ustawy były w trakcie szkolenia lub egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A (uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego i nie przystąpiły lub nie zdały części praktycznej tego egzaminu), a po tej dacie przestały spełniać warunek ukończenia minimalnego wieku, została rozwiązana przepisami ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami poprzez dodanie do art. 134 przepisów ust. 2a i 3a. Przepisy te przewidują, że osoby pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, które ukończyły szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A, będą mogły przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2, a następnie bez konieczności ukończenia dodatkowego szkolenia będą mogły po spełnieniu warunków ustawowych przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A. W przypadku osób, które zdały część teoretyczną egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A, ta część egzaminu zostanie uznana jako równoważna części teoretycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2.

W świetle powyższego w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A do dnia 18 stycznia 2013 r., lecz nie otrzymały dokumentu stwierdzającego posiadanie stosownego uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na niespełnianie wymogu wieku minimalnego po dniu 18 stycznia 2013 r., możliwe jest ubieganie się przez te osoby o wydanie prawa jazdy kategorii A2, jako kategorii niższej niż kategoria A, dla której wiek minimalny określono na 18 lat. Taka możliwość, w ocenie resortu, jest optymalnym rozwiązaniem dla ww. osób, które w świetle przepisów ustawy o kierujących pojazdami, nie spełniając wymogu odpowiedniego wieku minimalnego, nie są uprawnione do otrzymania prawa jazdy kategorii A.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami pozytywny wynik egzaminu państwowego jest jednym z warunków wydania prawa jazdy. Oprócz pozytywnego wyniku egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami musi spełnić szereg dodatkowych warunków, takich jak: ukończenie minimalnego wieku, ukończenie odpowiedniego szkolenia, posiadanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem czy brak sądowego zakazu kierowania pojazdami. Dopiero spełnienie wszystkich warunków stanowi podstawę do wydania uprawnienia do kierowania pojazdami. Organ wydający prawo jazdy w myśl obowiązujących przepisów po otrzymaniu odpowiednich dokumentów (wniosku o wydanie prawa jazdy, potwierdzenia ukończenia odpowiedniego szkolenia, potwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego) dokonuje ostatecznego sprawdzenia, w oparciu o posiadaną dokumentację, spełniania wszystkich warunków niezbędnych do wydania prawa jazdy, a następnie wydaje odpowiednie uprawnienia. Datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest zatem data ostatecznego potwierdzenia przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy, a nie data zdania egzaminu państwowego.

Podsumowujące powyższe, należy wskazać, że istniejące ścisłe powiązanie między kategoriami prawa jazdy A i A2, potwierdzone przepisami dyrektywy 2006/126/WE, a także wprowadzonymi do ww. art. 134 ustawy o kierujących pojazdami przepisami ust. 2a i 3a, przemawia za uznaniem za zasadną możliwość ubiegania się o wydanie prawa jazdy kategorii A2 przez osoby, które zdały przed 18 stycznia 2013 r. egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii A, lecz ze względu na niespełnienie wymogu wieku minimalnego nie wydano im prawa jazdy kategorii A. Takie rozwiązanie, zdaniem resortu, jest korzystne dla ww. osób, które - nie spełniając wymogu wieku minimalnego dla kategorii A - mają możliwość ubiegania się o wydanie uprawienia do kierowania pojazdami zbliżonej kategorii i tym samym nabywania doświadczenia w kierowaniu. W ten sposób osoby te nie zostaną pozbawione możliwości kierowania pojazdami do czasu osiągnięcia wieku minimalnego uprawniającego do posiadania prawa jazdy kategorii A.

Z poważaniem