Legislacja

Są nowe znaki drogowe

9 października 2008

Opublikowane zostało rozporządzenie ministrów Infrastruktury oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2008 r. zmieniające obowiązujące rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień:  dyrektywy Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/54/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej. Wprowadzono nowe znaki drogowe: D-50 – Zatoka; D-51 - Automatyczna kontrola prędkości - fotoradar; zmieniono wzór znaku F-2a – Granica Państwa oraz wprowadzono nowe tabliczki do znaków drogowych T1b - wskazującą długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu; T31 - wskazującą na kategorię tunelu; T32 - wskazującą minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu; T33 - wskazującą umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy. Akt wchodzi w życie z dniem 8 grudnia br.

e7f49fcd04d92c36fde3223f16dac66a878be83b (268-18)

^ Znak drogowy D-50 – Zatoka