Legislacja

Sąd Najwyższy bez decyzji w sprawie obniżenia kary dla pijanych rowerzystów

30 kwietnia 2014

Izba Karna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów rozpatrzyła (sygn. I KZP 6/14) czy wobec braku uwzględnienia w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1247) reguł zamiany kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec sprawcy przestępstwa podlegającego kontrawencjonalizacji w sytuacji, gdy odpowiedni przepis kodeksu wykroczeń w sankcji nie przewiduje takiego rodzaju kary postępowanie dotyczące zamiany, jak i wykonawcze, należy umorzyć, czy też orzeczona kara ograniczenia wolności powinna być zamieniona na karę przewidzianą za wykroczenie, ze zmianą rodzaju kary? Dnia 30 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały. Teza decyzji brzmi: Wobec braku  w art.  50 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw reguł zamiany kary ograniczenia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo, które według tej ustawy stanowi wykroczenie, gdy odpowiedni przepis Kodeksu wykroczeń za dany czyn nie przewiduje takiej kary, orzeczona kara ograniczenia wolności nie może być zamieniona na inną karę przewidzianą za to wykroczenie. W konsekwencji prowadzi to do umorzenia postępowania wykonawczego w zakresie orzeczonej kary ograniczenia wolności. Przypomnijmy, iż problem zamiany kar dla pijanych rowerzystów pojawił się z 9 listopada 2013 r. wobec zmiany klasyfikacji kary z przestępstwa na wykroczenie. Wówczas też więzienia opuściły 1464 osoby, sądy przeglądały stosowne akta i zmieniały orzeczone wcześniej kary na łagodniejsze. W jednej z tego typu spraw - Andrzeja T. - prokurator zaskarżył orzeczenie i podniósł, że zmiana z przestępstwa na wykroczenie nie oznacza z rezygnacji z karania, a ma jedynie służyć dostosowaniu represji karnej do wagi naruszonego prawa. Tak więc Sąd Najwyższy odpowiedział na taką wątpliwość jak powyżej.