Legislacja

Samochody specjalnego przeznaczenia na autostradzie - odpowiedź resortu

16 czerwca 2012

Poseł Marian Cycoń złożył interpelację (interpelacja nr 4957) w sprawie pobierania opłat w systemie viaTOLL od samochodów specjalnego przeznaczenia. Składający zapytania mówi o jednostkach wykonujących zadania z zakresu kształcenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem uiszczania opłat w systemie viaTOLL. I oto oficjalne stanowisko resortu. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Mariana Cyconia, przekazaną przy piśmie z dnia 24 maja 2012 r., znak: SPS-023-4957/12, w sprawie pobierania opłat w systemie viaTOLL od samochodów specjalnego przeznaczenia przekazuję następujące stanowisko. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych zwolnień z obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej dla pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało natomiast stosowny projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, który przewiduje zwolnienie z ww. opłaty dla takich pojazdów. Projekt został w dniu 24 kwietnia br. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Obecnie trwa procedura uzgadniania uwag, które zostały zgłoszone do projektu ustawy.

Z poważaniem