Legislacja

Ściganie przestępstw i wykroczeń drogowych w UE łatwiejsze

5 listopada 2011

Opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ustawodawca miał na celu obok sprawy najważniejszej czyli podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych także skuteczności dochodzeń dotyczących przestępstw i wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dyrektywa ma zastosowanie w następujących sytuacjach: przekroczenie dopuszczalnej prędkości; niedopełnieni obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa; niezastosowania się do czerwonego sygnału świetlnego; kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu; kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających; niedopełnienia obowiązku używania w czasie jazdy hełmów ochronnych; korzystania z niedozwolonej części drogi; niezgodnego z prawem korzystania z telefonu komórkowego lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem. I tak w przypadku dochodzeń w podobnych sprawach państwa członkowskie zapewniają sobie wzajemnie dostęp do niezbędnych informacji w celu ułatwienia ścigania przestępców drogowych. Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną. Dane o popełniających przestępstwa lub wykroczenia kierowcach wymieniane będą pomiędzy organami policji, urzędami państw, w których zarejestrowany jest podejrzany pojazd. Kierowcy o fakcie podjęcia przeciwko nim postępowania będą powiadamiani przez policję swojego kraju, pisemnie i w języku ojczystym. Dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do z dnia 7 listopada 2013 r.