Legislacja

Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

18 sierpnia 2011

Na 98. posiedzeniu plenarnym Sejm RP zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (sprawozdawał poseł Bronisław Dutka). Przypomnijmy - projekt dotyczy zmian w podziale kompetencji organów wydających pozwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wprowadzenia definicji - pojazd nienormatywny i pilot oraz 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i określenia organów upoważnionych do ich wydawania. Ustawa została uchwalona. Za przyjęciem noweli głosowało 407 posłów, jeden był przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:

(...) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 35 dodaje się pkt 35a i 35b w brzmieniu:

“35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;

35b) pilot – osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;”; (...)