Legislacja

Senat o zmianach w ustawie o autostradach płatnych

14 września 2011

Senat RP na swoim posiedzeniu wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa dotyczy zmiany przepisów w zakresie procedury przetargowej mającej na celu zawarcie umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, rozszerza krąg podmiotów zwolnionych z opłat za przejazd autostradą, a także przewiduje zwolnienie z opłaty paliwowej podmiotów, które wprowadzają na rynek biokomponenty. Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r. Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r. Komisja wniosła o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk 1355A - zmiana dotyczy: w art. 1 w pkt 16, w art. 61 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "przetargu" zastępuje się wyrazami "postępowania w sprawie wyboru spółki".