Legislacja

Senat wprowadził poprawki do ustawy o kierujących

16 grudnia 2010

Na posiedzeniu Senatu RP przyjęto m.inn. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o kierujących pojazdami. Senat wprowadził 49 poprawek. W tej sytuacji ustawa wróci pod obrady Sejmu.

W przerwie obrad Senatu (obradował w dniach 14-17 grudnia 2010 r.) odbyło się posiedzenie komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie (druk 1046Z). Senator Stanisław Jurewicz zdawał sprawozdanie w tej sprawie, zaproponował wspólne głosowanie nad przyjęciem rekomendowanych poprawek - te dotyczyły zmian o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Oto ich spis dokonany w oparciu o stenogram spotkania – poprawki dotyczyły: podniesienia wieku wymaganego do prowadzenia ciężarówek, tirów; minimalnego wieku dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych, minimalnego wieku do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach ustawy o transporcie drogowym; trzystugodzinnych kursach dla kierowców zawodowych; dwuletnim nadzorze nad 18-letnim kierowcą; praw jazdy dla motocyklistów; dodania do ustawy przepisu, na podstawie którego świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie, o której mowa w art. 39d ustawy o transporcie drogowym, stanowi podstawę do dokonania spisu w prawie jazdy; obniżenia opłaty za wydanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy z 200 do 100 zł.; usunięcia przepisu na podstawie którego, szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu może być wprowadzone wyłącznie przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań; wprowadzenia wymogu, aby podczas szkolenia w zakresie pierwszej pomocy dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem, zajęcia w zakresie pierwszej pomocy prowadziła osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym; umożliwieniu ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzenia szkolenia na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, oraz na terenie powiatów sąsiednich; zdjęcia z kierownika ośrodka szkolenia kierowców obowiązku przedstawienia staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia osk najpóźniej na trzy dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego informacji o terminie i miejscu jego przeprowadzenia; wprowadzenia zasady, że ośrodek szkolenia kierowców lub inny przedmiot prowadzący szkolenia wydaje osobie ubiegającej się o uprawnienie do kierowania tramwajem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jeżeli osoba ta uczestniczyła m.in. we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach – analogicznie jak w przypadku ubiegających się o uprawnienia do kierowania innymi pojazdami; obniżenia wysokości opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców z 600 do 400 zł, oraz wprowadzającą zasadę, że opłata za szkolenie według programu wynikającego z ustawy o kierujących pojazdami, dla uzyskania prawa jazdy nie może przekroczyć kwoty 1500 zł; poprawka nakładająca na podmiot organizujący trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego obowiązku zapewnienia wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom udziału w warsztatach; obniżenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu dla instruktora z 400 do 200 zł dla jednej kategorii prawa jazdy; poprawka rozszerzająca nadzór starosty w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia z wymaganymi określonymi w przepisach o kursy dla instruktorów i wykładowców; poprawka wydłużająca z sześciu do dziewięciu miesięcy okresu, w którym waży jest pozytywny wynik części teoretycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy; poprawka wprowadzająca możliwość prowadzenia praktycznej części egzaminu na prawo jazdy pojazdem wskazanym przez osobę egzaminowaną na jej wniosek i koszt jeżeli pojazd spełnia wymagane warunki techniczne; poprawka wprowadzająca możliwośćprowadzenia praktycznej czeoeci egzaminu na prawo jazdy pojazdem ooerodka szkolenia kierowców, a nie jedynie wojewódzkiego ooerodka ruchu drogowego; uzupenienie katalogu wymagan wobec kandydatów na egzaminatorów uczestniczących w kursie kwalifikacyjnym; uzupełnienie katalogu danych, które egzaminator obowiązany jest przekazywać marszałkowi województwa; obniżenia wysokości opłat za badania lekarskie z 200 do 100 zł oraz za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy z 50 do 30 zł; poprawka obligująca ministra właściwegodo spraw zdrowia do określenia sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu z uwzględnieniem podaniana orzeczeniu szczegółowej przyczyny orzeczenia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; poprwka obniżająca wysokość opłat za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, wpis do rejestru przedsiębiorców oraz wpis do ewidencji uprawnionych psychologów; poprawka zmierzająca do tego, aby obowiązki, o których mowa w art. 91 ust. 2, obciążały kierowcę w czasie przedłużenia okresu próbnego, a nie w samym okresie próbnym; poprawka precyzująca, że kierowca w okresie próbnym umieszcza na pojeździe samochodowym symbol liścia klonowego; poprawka uchylająca zakaz przekraczania w okresie próbnym prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, a 80 km/h poza obszarem zabudowanym; poprawka modyfikująca zakaz przekraczania w okresie próbnym prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym, wskazując, że dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej wynosi 100 km/h; poprawka modyfikująca przesłankę przedłużenia okresu próbnego w ten sposób, aby starosta wydawał odpowiednią decyzję, jeżeli kierowca popełnił w okresie próbnym cztery wykroczenia; poprawka wprowadzająca zasadę, że informację o otrzymanej liczbie punktów usuwa się z ewidencji z upływem roku od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, jednak nie wcześniej niż po uiszczeniu wypływających z niego należności; usunięcia z katalogu przesłanek skierowania kierowcy na badanie psychologiczne sytuacje polegające na przekroczeniu dwudziestu czterech punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub popełnieniu dwóch wykroczeń w okresie próbnym; poprawka usuwająca z ustawy przepisu, na podstawie którego kierowca jest kierowany na kurs reedukacyjny, jeżeli w okresie próbnym popełni co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym; poprawka wydłużająca terminy do odbycia przez kierowcę kursu reedukacyjnego; poprawka modyfikująca katalog przesłanek cofnięcia kierowcy uprawnień do kierowania; poprawka obniżająca wysokość opłaty za kurs reedukacyjny; obniżająca wysokość opłat za egzamin dla instruktorów techniki jazdy; poprawka nadająca przepisowi określającemu zakres przedmiotowy ustawy – Prawo o ruchu drogowym brzmienie odzwierciedlające rzeczywistą treść ustawy; poprawka zmierzająca zmierza do tego, aby do centralnej ewidencji kierowców były przekazywane informacje o naruszeniu przepisów ruchu drogowego oraz nałożonych punktach karnych od wszystkich organów kontroli ruchu drogowego, o których mowa w dziale 5 ustawy prawo o ruchu drogowym; poprawka zapewniająca zgodność z zasadami techniki prawodawczej przepisowi utrzymujące w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie uchylanych upoważnień.

Senat na 90 obecnych senatorów, głosami 87, przy 3 wstrzymujących się od głosy przyjął w całości uchwałę w sprawie ustawy o kierujących pojazdami.