Legislacja

Spory sądowe dot. OC będą rozstrzygane w całym kraju

26 września 2015

Zakończyło się 101. posiedzenie Sejmu RP. Spory sądowe dotyczące komunikacyjnego OC będą rozstrzygane przez sądy w całym kraju. Taki efekt ma przynieść nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nowelizacją powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie można wytoczyć wyłącznie przed sądem miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego lub przed sądem miejsca, gdzie doszło do kolizji. Ustawa ma na celu odciążenie sądów (głównie warszawskich), do których trafiają sprawy o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Zasady i stawki za wynajem takiego pojazdu nie są ściśle uregulowane, dlatego są przyczyną wielu sporów. Ponieważ większość pozywanych towarzystw ubezpieczeniowych ma siedziby w Warszawie, w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w latach 2012-2014 sprawy te stanowiły około 34 proc. wszystkich spraw. Nowelizacją zajmie się następnie Senat. 

Słowa kluczowe Sejm RP ubezpieczenia OC