Legislacja

Sposób przewozu zwierząt domowych bez zmian

27 września 2012

Posłanka Małgorzata Niemczyk wystąpiła z interpelacją (nr 7922) w sprawie warunków przewozu zwierząt domowych w samochodach osobowych. Początkowo adresatem zapytań był minister spraw wewnętrznych, został zmieniony na ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W imieniu tego ostatniego wypowiedział się Kazimierz Plocie, sekretarz stanu. Stwierdził: regulacje prawne dotyczące specjalnego (obowiązkowego) dostosowania wyposażenia wszystkich samochodów osobowych, którymi sporadycznie przewozi się zwierzęta domowe, mogą okazać się kosztowne dla właścicieli pojazdów. Wydaje się, że upowszechnianie bezpiecznych metod transportu zwierząt domowych samochodami osobowymi może być prowadzone bez potrzeby zmieniania przepisów ustawowych. Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję Panią Marszałek, że jest niezasadne podejmowanie prac legislacyjnych zmierzających do szczegółowego określenia warunków niekomercyjnego przewożenia zwierząt domowych pojazdami służącymi do przewozu osób.

 

 

Interpelacja (nr 7922)

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie warunków przewozu zwierząt domowych w samochodach osobowych

Szanowny Panie Ministrze! Każdego roku w sezonie wakacyjnym w mediach słyszy się o przypadkach śmierci zwierząt domowych spowodowanych nieprawidłowym ich transportem. Dotyczy to nie tylko przewożenia, ale także pozostawiania ich w zamkniętych samochodach podczas upalnych dni. Wiadomo, że aby przewozić zwierzęta na terenie Unii Europejskiej, w tym również Polski, muszą mieć one paszporty, w których lekarz musi poświadczyć, że zwierzę było szczepione przeciw wściekliźnie. Zwierzęta muszą być także identyfikowane poprzez elektroniczny chip lub tatuaż dozwolony do końca ośmioletniego okresu przejściowego.

Problemem jest jednak fakt, że w polskim systemie prawnym nie ma żadnych przepisów regulujących warunki, w jakich miałyby być przewożone zwierzęta domowe przez osoby prywatne. Od właścicieli nie wymaga się dostosowywania temperatury w samochodzie do norm, które pozwolą zwierzętom na przebywanie w bezpiecznych dla nich warunkach, dodatkowo nie została uregulowana w żaden sposób kwestia dostarczania czworonogom wody pitnej, czy też postojów, które pozwolą na zaspokojenie przez nie potrzeb fizjologicznych. Nie został także sprecyzowany poziom dopuszczalnego hałasu (np. w postaci muzyki) w pojeździe, jak również sposób właściwego przewożenia zwierząt (np. w specjalnych klatkach, które będą dostosowane do wielkości czworonoga).

W związku z powyżej przedstawionym stanem rzeczy zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii:

1. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje wprowadzenie przepisów dotyczących warunków przewożenia zwierząt domowych przez osoby prywatne?

2. Czy ministerstwo planuje dokładne określenie bezpiecznego sposobu przewożenia zwierząt? W jaki konkretny sposób mogą być przewożone zwierzęta?

3. Jeśli ministerstwo wprowadziłoby powyższe przepisy, to w jaki sposób wyglądałyby kontrole oraz system kar?

Z góry uprzejmie dziękuję za odpowiedź na niniejszą interpelację.

Z wyrazami szacunku

Poseł Małgorzata Niemczyk

Łódź, dnia 10 sierpnia 2012 r.

 

Odpowiedź: Kazimierz Plocie, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pani Małgorzaty Niemczyk, poseł na Sejm RP, w sprawie warunków przewozu zwierząt domowych w samochodach osobowych (pismo nr SPS-023-7922/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.), przekazane przez ministra spraw wewnętrznych pismem z dnia 31 sierpnia 2012 r., nr BMP-0713-130/2012/AD, uprzejmie informuję, że zasady i warunki transportu zwierząt zostały określone w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3, z 05.01.2005, str. 1). Przepisy tego rozporządzenia stosowane są w sposób jednolity na obszarze Wspólnoty w przypadku wwozu zwierząt na obszar Wspólnoty. W rozporządzeniu określono m.in. wymagania dotyczące wyposażenia technicznego środków transportu, wydawania zezwoleń na transport zwierząt, kwalifikacji osób zajmujących się transportem, maksymalnego czasu transportu i jego warunków, przeprowadzania obowiązkowych kontroli w miejscach rozładunku i odpoczynku zwierząt oraz w miejscach przeznaczenia po zakończeniu transportu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że przepisów rozporządzenia Rady (WE) 1/2005 nie stosuje się w przypadku niekomercyjnego transportu zwierząt. W przypadku niekomercyjnego transportu zwierząt domowych stosuje się przepis art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym transport zwierząt, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres są przestępstwem (znęcanie się nad zwierzętami), za które zgodnie z art. 35 ust. 1a tej ustawy grozi kara grzywny, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2. Właściciel lub opiekun zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za warunki, w jakich odbywa się ten transport, w tym za zapewnienie zwierzętom bezpiecznych warunków, karmienia, pojenia oraz przerw w podróży odpowiednio do gatunku przewożonych zwierząt oraz ich potrzeb. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zwierząt domowych przewożonych przez ich właścicieli własnymi samochodami lub publicznymi środkami transportu zwierzęta podróżują w takich samych warunkach jak ludzie.

Należy przy tym zauważyć, że regulacje prawne dotyczące specjalnego (obowiązkowego) dostosowania wyposażenia wszystkich samochodów osobowych, którymi sporadycznie przewozi się zwierzęta domowe, mogą okazać się kosztowne dla właścicieli pojazdów. Wydaje się, że upowszechnianie bezpiecznych metod transportu zwierząt domowych samochodami osobowymi może być prowadzone bez potrzeby zmieniania przepisów ustawowych. Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję Panią Marszałek, że jest niezasadne podejmowanie prac legislacyjnych zmierzających do szczegółowego określenia warunków niekomercyjnego przewożenia zwierząt domowych pojazdami służącymi do przewozu osób.