Legislacja

Sprawca wypadku drogowego w drodze do pracy bez odszkodowania od ZUS

24 stycznia 2006

Sąd Najwyższy wydał wyrok stanowiący, iż osoba, która w drodze do pracy naruszyła przepisy ruchu drogowego i spowodowała wypadek, nie dostanie odszkodowania od ZUS. Artykuł 8 ust. 1 ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 1975 r. (stara ustawa), podobnie jak obecnie art. 21 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (nowa ustawa wypadkowa), stwierdza, że świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów o ochronie życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Do wypadku, który rozpatrywał SN doszło z winy skarżącego wyrok na skutek niedostosowania szybkości jazdy do warunków drogowych - powiedziała sędzia Maria Tyszel. W tej sytuacji wypadku drogowego nie można zakwalifikować jako wypadku w drodze do pracy. Wyrok jest ostateczny.