Legislacja

Stacje kontroli pojazdów prowadzone przez podmioty inne niż przedsiębiorcy

20 marca 2015

Kancelaria Sejmu RP odnotowała zgłoszenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W imieniu Komisji Infrastruktury wystąpił poseł Arkadiusz Litwiński. Zmiana dotyczy umożliwienie prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące przedsiębiorcami. Projekt następnie został przesłany do Biura Legislacyjnego w celu uzyskania stosownych opinii. 

Wnioskodawcy uzasadniają: aktualnie obowiązujące regulacje prawne przewidują, iż prowadzenie stacji kontroli pojazdów stanowi działalność gospodarczą o charakterze regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wśród podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów są jednak podmioty niebędące przedsiębiorcami w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które obecnie prowadzą stacje kontroli pojazdów na podstawie konstytucyjnej zasady praw nabytych i będą mogły je prowadzić do dnia 31 grudnia 2015 r.

Z danych Transportowego Dozoru Technicznego, który wydaje poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów wynika, iż dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami wydano ok. 163 poświadczeń, które dotyczą takich podmiotów jak: szkoły, straż pożarna, policja, wojsko, pogotowie ratunkowe, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. Większość z tych poświadczeń (115) zostało wydanych dla szkół, warsztatów szkolnych czy też centrum kształcenia praktycznego.

Należy zauważyć, iż ww. podmioty, którym wydano poświadczenia, poniosły koszty finansowe związane z dostosowaniem się do ustanowionych wymogów celem zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia stacji kontroli pojazdów pod kątem przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Z uwagi jednak na fakt, iż podmioty te nie posiadają statusu przedsiębiorcy na gruncie obowiązującego prawa gospodarczego, od dnia 1 stycznia 2016 r. utracą podstawę do otrzymania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych w zakresie określonym w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie będą mogły przeprowadzać badań technicznych pojazdów.

W odniesieniu do stacji kontroli pojazdów, które w chwili obecnej prowadzone są przez szkoły, centra kształcenia, warsztaty szkolne, itp., należy zauważyć, iż obecne przepisy prawne faktycznie uniemożliwiają rozwój zaplecza dydaktycznego szkół, a to zaplecze przygotowuje kadry na potrzeby pracowników stacji kontroli pojazdów, serwisów samochodowych, jak również całej branży motoryzacyjnej. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje to, że młodzi ludzie zostaną właściwie przygotowani w zakresie późniejszej pracy zawodowej związanej z techniką motoryzacyjną.

Stacje kontroli pojazdów, które obecnie funkcjonują jako jeden z wydzielonych składników szkoły są stacjami, które najczęściej istnieją już od kilkunastu lat i są niejako wizytówką szkoły. W wielu przypadkach placówki te zdecydowały się na ich modernizację, które polegały na przebudowie budynku, czy też na wymianie wyposażenia kontrolno – pomiarowego. W większości przypadków nakłady na tego typu inwestycje pokrywane były jedynie w pewnej części ze środków placówki,

natomiast w większym stopniu pokrywane były z różnego rodzaju dofinansowań m.in. z Unii Europejskiej lub z innych programów, np.: w zakresie dofinansowania rozwoju regionu.

Stacje należące do ww. podmiotów w większości nie są nastawione na zysk, a przede wszystkim, w przypadku szkół, mają na celu edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i stanowią kuźnię kadr dla zawodu diagnosty. Problem obecnie narasta ze względu na to, że podmioty prowadzące tego typu działalność otrzymują fundusze unijne, a nie mogą tych pieniędzy należycie spożytkować wobec występującej bariery prawnej. Brak możliwości po 31 grudnia 2015 r. dalszego prowadzenia działalności przez ww. podmioty w zakresie stacji kontroli pojazdów i pozostawienie obecnie obowiązujących regulacji prawnych spowoduje, iż placówki, które korzystały z różnego rodzaju programów dofinansowujących, staną przed koniecznością zwrócenia uzyskanego dofinansowania.

Zmiana przepisów pod kątem umożliwienia uzyskiwania ww. podmiotom poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów, pozwoli na uniknięcie strat finansowych związanych z kosztami poniesionymi na budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów oraz stworzy realną podstawę do rozwoju, czy też modernizacji stacji kontroli pojazdów wobec możliwości dalszego kontynuowania działalności w tym zakresie.

Należy zauważyć, iż przedmiot zmiany nie jest regulowany przepisami prawa obowiązującymi na gruncie Unii Europejskiej.