Legislacja

Stanowisko postojowe powinno mieć barwę niebieską. Zmian nie będzie

11 lutego 2016

381052d4802798fb95a914dc20abecf733a0a7bc

0536185a66b0ad667f5fe94f979ec66594c5d4a0

5c8594fd1553435bd61ed9b42cc4f12aa1c1c225

Powyższe przykłady jak problem wyraźnego oznaczania miejsc

postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych rozwiązują we Francji (533-7-9 fot. jola michasiewicz)

W sprawie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych interpelowała (interpelacja nr 308) posłanka Agnieszka Pomaska. Przywołała rozporządzenie (2015.1314) Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obowiązujące od 3.7.2015), a właściwie jego fragment określający, iż stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. I tu pojawiają się sprzeciwy władz samorządowych oraz konserwatorów zabytków, co do stosowania tej zasady na starówkach miast czy zabytkowych ulicach. Dlatego też posłanka pyta ministerstwo infrastruktury i budownictwa o ewentualne plany zmiany przywołanego rozporządzenia lub wprowadzenie wyjątków od tej zasady, a może inne rozwiązania w celu wyraźniejszego niż dotychczas zaznaczania miejsc?

Odpowiadając, Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa na wstępie potwierdził, iż w aktualnym stanie prawnym stanowisko postojowe przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej oznacza się znakami poziomymi P-18 (“stanowisko postojowe”) lub P-20 (“koperta”) łącznie ze znakiem P-24 (“miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”). Zgodnie z nowelą z 7 września 2015 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach znak P-24 stosuje się na nawierzchni barwy niebieskiej. Z uwagi na fakt, iż znak P-24 stosuje się łącznie ze znakami poziomymi P-18 lub P-20 stanowisko postojowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej powinno mieć barwę niebieską. I dalej informował: potrzeba nowelizacji przepisów w przywołanym wyżej zakresie została wskazana w dezyderacie Nr 7/1 uchwalonym na posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pod przewodnictwem Pana Stanisława Żmijana oraz Pana Sławomira Piechoty w dniu 28 sierpnia 2013 r. Wobec braku akceptacji negatywnego stanowiska ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do proponowanych w dezyderacie zmian w Komisjach Infrastruktury oraz Polityki Społecznej i Rodziny resort podjął prace, w efekcie których przepisy pkt 5.2.9.2 załącznika nr 2 do wymienionego wyżej rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. przyjęły obecne brzmienie, postulowane w dezyderacie przez wymienione Komisje. Ponadto, należy zauważyć, że resort, w końcowej fazie procesu legislacyjnego, wskutek negatywnego stanowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wystąpił z wnioskiem do komisji sejmowych o zmianę projektowanych przepisów i wprowadzenie fakultatywnego stosowania nawierzchni barwy niebieskiej stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Zarówno Komisja Infrastruktury, jak i Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie udzieliły aprobaty dla tego wniosku.

W odpowiedzi na pytania postawione w interpelacji pragnę podkreślić, że wobec faktu, iż nowelizacja przepisów rozporządzenia, o której mowa w interpelacji Pani poseł Agnieszki Pomaski, zrealizowała postulaty komisji sejmowych, zawarte w przywołanym wyżej dezyderacie, ministerstwo nie planuje ponownej nowelizacji przepisów. Natomiast z uwagi na to, iż przyjęte w Polsce rozwiązanie z niebieską barwą stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych jest rozwiązaniem stosowanym w innych krajach, resort infrastruktury i budownictwa nie widzi potrzeby wprowadzania w obowiązujących przepisach jakichkolwiek zmian w tym zakresie – czytamy w ostatnich zdaniach odpowiedzi resortu.