Legislacja

Stanowisko resortu dotyczące niekorzystnych zmian wprowadzonych w szkoleniach kierowców zawodowych

16 czerwca 2016

Na skierowaną w ostatnich dniach lutego 2016 r. interpelację nr 2824 posła Józefa Lassoty w sprawie niekorzystnych zmian wprowadzonych w szkoleniach kierowców zawodowych odpowiedzi udzielił Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Odpowiedziano na każde z zadanych pytań, co do meritum odpowiedzi nasz ekspert odmówił komentarza, oceńcie Państwo sami. Poniżej pełen tekst odpowiedzi:

 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację posła Józefa Lassoty nr 2824w sprawie niekorzystnych zmian wprowadzonych w szkoleniach kierowców zawodowych,przekazaną Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa pismem z dnia 10 maja 2016 r., informuję, co następuje.

Odnośnie powodu, któremu ma służyć zmiana formy szkolenia okresowego realizowanego w formie cyklu zajęć, oraz celu merytorycznego ww. zmiany, należy w pierwszej kolejności wskazać, że zmiana nastąpiła na wniosek środowiska transportowego. Natomiast powody, dla których zmiany zostały wprowadzone, i celu merytorycznego ww. zmian przedstawił Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, w piśmie z dnia 22 września 2015 r. skierowanym w ramach konsultacji społecznychrozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy(Dz. U. poz. 251) do Pawła Olszewskiego, ówcześnie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

“Ideą proponowanych zmian jest poszukiwanie rozwiązań na faktyczne i realne odbywanie zajęć przez kierowców w ramach szkolenia okresowego. Wprowadzenie uniwersalnych modułów tematycznych do odbywania jednodniowych szkoleń w ramach cyklu zajęć ma być dodatkowym bodźcem dla stosowania takiej formy prowadzenia szkoleń okresowych. Dotychczasowa preferowana forma, szkolenie kursowe, nie sprawdza się natomiast patologie w realizacji zajęć na szkoleniu kursowym pomimo precyzyjnych zasad sprawowania nadzoru doprowadziły do dokumentowania fikcji oraz wystawiania dokumentów niezgodnie z zakresem i czasem przeprowadzanego szkolenia, dlatego wnioskujemy o jak najszybsze zakończenie podjętych w tym zakresie prac legislacyjnych.”

Jednocześnie pragnę zauważyć, żerozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowynie zmieniło form przeprowadzania szkolenia okresowego. W dalszym ciągu szkolenie okresowe można prowadzić w formie kursu okresowego oraz cyklu zajęć. Jest to określone w przepisachrozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy(Dz. U. z 2014 r. poz. 1005, z późn. zm.), w szczególności w § 10 (Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określonym w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, obejmuje:) oraz w § 11 ust. 1 (Szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć trwa 35 godzin i obejmuje zajęcia realizowane w ciągu 5 lat, z tym że jednorazowo realizuje się nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.) tego rozporządzenia. Dokonano jedynie zmiany kształtu modułu szkoleniowego realizowanego w ramach szkolenia okresowego prowadzonego w formie cyklu zajęć, dając tym samym możliwość elastycznego dostosowania tematyki szkolenia do realnych potrzeb kierowców i ich pracodawców.

Odnośnie sposobu prowadzenia szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E, należy wskazać, że “wybrane tematy” realizuje się w ramach bloku II szkolenia okresowego prowadzonego w formie cyklu zajęć (tabela nr 2 w załączniku nr 2rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy). Ich zakres tematyczny obejmuje zagadnienia określone w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Zagadnienia te są realizowane w trakcie modułów szkoleniowych w ramach szkolenia okresowego w formie kursu okresowego, z których każdy składa się z kilku tematów. W ramach jednego modułu można prowadzić różne, wchodzące w jego skład, tematy zajęć.

Aktualnie istnieje większa liczba modułów realizowanych w ramach szkolenia okresowego w formie kursu okresowego dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E niż D1, D1+E, D i D+E, a tym samym większa liczba tematów możliwych do realizacji w ramach szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E niż D1, D1+E, D i D+E. Stąd też w ramach aktualnie prowadzonych prac legislacyjnych nad projektemrozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowyokreślono, że tematy w II bloku modułu szkoleniowego prowadzonego w ramach szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć w zakresie prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E będą mogły dwukrotnie wystąpić w ramach jednego cyklu zajęć.

Z poważaniem

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu