Legislacja

Stanowisko resortu w sprawie uzyskiwania kart parkingowych

10 sierpnia 2013

Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska zaadresowała do prezesa Rady Ministrów interpelację (nr 18625) w sprawie wprowadzenia nowych regulacji w ustawie dotyczącej uzyskiwania kart parkingowych przez osoby niepełnosprawne oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne z miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania. Posłanka zapytała o skalę (liczbę) wydawanych rocznie kart parkingowych, o ewentualnie prowadzone kontrole ich wykorzystywania, o uprawnionych do takich kontroli oraz czy rząd podejmie działania zmierzające do wprowadzenia centralnego rejestru kart parkingowych. Odpowiedzi udzielił Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Po pierwsze odniósł się do regulacji zawartej w przepisach art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Poinformował, iż na podstawie danych uzyskanych z 270 starostw łączna liczba wydanych dotychczas kart parkingowych na obszarze całego kraju wynosi 458 495 szt. Natomiast liczba wydanych przez starostów w ciągu roku kart parkingowych w latach 2009, 2010, 2011 oraz od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2012 r. wynosi ogółem 239 767 szt.

W otrzymanych przez resort odpowiedziach zarówno prezydenci miast, jak i starostowie wskazują, iż najczęściej występującym problemem w czasie kontroli przeprowadzanej przez organ uprawniony (Policję oraz straż gminną) jest nieobecność kierującego pojazdem, a z informacji umieszczonych na karcie parkingowej (za szybą pojazdu) nie można stwierdzić, czy osoba korzystająca z karty parkingowej jest do tego uprawniona (spełnia wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Kolejną kwestią zgłaszaną w opiniach jest problem braku technicznych zabezpieczeń karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Sprzyja to podrabianiu karty, a przy braku zabezpieczeń stwierdzenie w czasie kontroli przez uprawnione organy, czy karta (umieszczona za szybą pojazdu) jest podrobiona, nie jest możliwe.

Ostatnia informacja dotyczyła kwestii wprowadzenia centralnego rejestru kart parkingowych uwzględniają nowelizowane przepisy art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, będące obecnie przedmiotem prac podkomisji nadzwyczajnej w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Infrastruktury, która rozpatruje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk sejmowy nr 823). Resort w pełni popiera kierunek prac prowadzonych w tym zakresie, a w posiedzeniach podkomisji uczestniczy przedstawiciel resortu.

Interpelacja (nr 18625) do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wprowadzenia nowych regulacji w ustawie dotyczącej uzyskiwania kart parkingowych przez osoby niepełnosprawne oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne z miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania

Szanowny Panie Premierze! Podczas moich spotkań z wyborcami coraz częściej osoby niepełnosprawne zgłaszają problemy, z jakimi borykają się na co dzień. Problem dotyczy bezpłatnych miejsc do parkowania, kart parkingowych oraz stref płatnego parkowania.

Karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla pojazdów tych osób oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Karta przysługuje osobom niepełnosprawnym – na podstawie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Liczba osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe wielokrotnie przekracza liczbę miejsc parkingowych oznakowanych jako miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) na drogach publicznych obowiązuje odpłatność zaparkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Rady miast, rady gmin posiadają kompetencje dotyczące ustalania strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowychna drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Ustawodawca wyposażył rady gmin w prawo do dawania niepełnosprawnym kierowcom dodatkowych przywilejów. Na mocy uchwały, w przypadku kiedy miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostanie zajęte, możliwe jest bezpłatne zaparkowanie na zwykłym miejscu postojowym. Nastąpi to jednak tylko w miejscu, dla którego rada gminy ustanowi zerową stawkę abonamentową. Samorządy również dokonują oceny zasadności ustalania stref płatnego parkowania oraz stawek opłat za parkowanie. Zgodnie z art. 13b ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest zobowiązany do wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Są one wówczas zwolnione z opłat za parkowanie na podstawie posiadanej europejskiej karty parkingowej.

Zgodnie z art. 13b ust. 6 pkt 1 ww. ustawy o drogach publicznych organ zarządzający ruchem w uzgodnieniu z zarządcą drogi wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Jak wynika z przekazywanych informacji, kartami parkingowymi posługują się często osoby nieuprawnione, w pełni sprawne, które korzystają z kart użyczonych im przez osobę niepełnosprawną.

Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności, zwracam się z następującymi pytaniami:

1.Jaka jest skala (liczba) wydawanych rocznie oraz wydanych dotychczas kart parkingowych na terenie całego kraju (z podziałem na województwa)?

2.Czy prowadzone są kontrole prawidłowości wykorzystywania kart parkingowych przez osoby uprawnione? Kto jest uprawniony do przeprowadzania takich kontroli?

3.Czy rząd podejmie działania zmierzające do wprowadzenia centralnego rejestru kart parkingowych?

Z wyrazami szacunku

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r.

 

 

 

Odpowiedź:

W związku z interpelacją pani poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej w sprawie wprowadzenia nowych regulacji w ustawie dotyczącej uzyskiwania kart parkingowych przez osoby niepełnosprawne oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne z miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania, otrzymaną przy piśmie nr SPS-023-18625/13 z dnia 14 czerwca 2013 r., przekazanym pismem pana Adama Jassera, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nr DSPA-4810-5294-(1)/13 z dnia 19 czerwca 2013 r., przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonej w interpelacji pani poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej, uprzejmie wskazuję, iż regulacja zawarta w przepisach art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) określa, że osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie, o którym mowa w przepisach rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Należy jednak wskazać, że zarówno przepisy przywołanej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak i przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. nie dają osobie niepełnosprawnej uprawnień do bezpłatnego korzystania ze stanowisk postojowych przeznaczonych dla pojazdów samochodowych osób niepełnosprawnych. Zerową stawkę opłat za parkowanie pojazdu samochodowego na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania dla niektórych użytkowników dróg (m.in. dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową), może wprowadzić rada gminy (rada miasta), wydając akt prawa miejscowego, na podstawie przepisów art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). Przepisy art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie mają na celu zwolnienia osób niepełnosprawnych z obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie pojazdu. Celem ustawodawcy przedmiotowej regulacji było zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości sprawnego przemieszczania się po drogach publicznych.

Odnosząc się do pierwszego i drugiego pytania postawionego w interpelacji pani poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej, pragnę poinformować Panią Marszałek, iż w ubiegłym roku w związku z interpelacją panów posłów Sławomira Piechoty i Stanisława Huskowskiego (otrzymaną przy piśmie nr SPS-023-5091/12 z dnia 30 maja 2012 r.) poprosiłem starostów o podanie liczby wydanych kart parkingowych oraz komendanta głównego Policji i 13 prezydentów miast na prawach powiatu o przekazanie informacji o wynikach dotychczas przeprowadzonych kontroli dotyczących osób korzystających z uprawnień karty parkingowej, jak i innych uwag z tym związanych. Na podstawie danych uzyskanych z 270 starostw łączna liczba wydanych dotychczas kart parkingowych na obszarze całego kraju wynosi 458 495 szt. Liczba wydanych kart parkingowych do dnia 31 maja 2012 r. w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

-województwo dolnośląskie – 44 314 szt.,

-województwo kujawsko-pomorskie – 34 265 szt.,

-województwo lubelskie – 14 865 szt.,

-województwo lubuskie – 16 162 szt.,

-województwo łódzkie – 15 824 szt.,

-województwo małopolskie – 31 258 szt.,

-województwo mazowieckie – 26 390 szt.,

-województwo opolskie – 8726 szt.,

-województwo podkarpackie – 23 554 szt.,

-województwo podlaskie – 5880 szt.,

-województwo pomorskie – 31 067 szt.,

-województwo śląskie – 79 477 szt.,

-województwo świętokrzyskie – 17 523 szt.,

-województwo warmińsko-mazurskie – 17 460 szt.,

-województwo wielkopolskie – 66 001 szt.,

-województwo zachodniopomorskie – 25 729 szt.

Wobec faktu, iż wpłynęły dane tylko z 270 starostw (co stanowi 71% wszystkich starostw), uwzględniając, że ustalona powyżej liczba 458 495 szt. wydanych kart parkingowych jest reprezentatywna, to szacowana liczba wydanych w kraju kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (za wszystkie 379 starostw) wynosi 643 591 szt.

Natomiast liczba wydanych przez starostów w ciągu roku kart parkingowych w latach 2009, 2010, 2011 oraz od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2012 r. wynosi ogółem 239 767 szt., a w tym:

-2009 r. – 68 689 szt.,

-2010 r. – 65 450 szt.,

-2011 r. – 73 234 szt.,

-2012 r. – 32 394 szt. (do dnia 31 maja 2012 r.).

W otrzymanych przez resort odpowiedziach zarówno prezydenci miast, jak i starostowie wskazują, iż najczęściej występującym problemem w czasie kontroli przeprowadzanej przez organ uprawniony (Policję oraz straż gminną) jest nieobecność kierującego pojazdem, a z informacji umieszczonych na karcie parkingowej (za szybą pojazdu) nie można stwierdzić, czy osoba korzystająca z karty parkingowej jest do tego uprawniona (spełnia wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Kolejną kwestią zgłaszaną w opiniach jest problem braku technicznych zabezpieczeń karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Sprzyja to podrabianiu karty, a przy braku zabezpieczeń stwierdzenie w czasie kontroli przez uprawnione organy, czy karta (umieszczona za szybą pojazdu) jest podrobiona, nie jest możliwe.

Komendant główny Policji wskazał natomiast, iż z danych zgromadzonych przez jednostki terenowe Policji wynika, że ujawniono:

-24 przypadki posługiwania się kartami podrobionymi,

-37 przypadków posługiwania się kartami parkingowymi nieważnymi (m.in. z powodu utraty ważności, śmierci osoby uprawnionej itp.),

-9 przypadków posługiwania się kartami parkingowymi przez osoby nieuprawnione.

Nieprawidłowości w posługiwaniu się kartami parkingowymi dotychczas zidentyfikowali również prezydent miasta Bydgoszczy oraz prezydent miasta Lublina. Prezydent miasta Bydgoszczy podkreślił, iż prowadzona od 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r. kontrola kart parkingowych wykazała 3 przypadki posługiwania się kartami podrobionymi, 61 przypadków posługiwania się kartami parkingowymi nieważnymi oraz 2 przypadki posługiwania się kartami parkingowymi przez osoby nieuprawnione. Natomiast prezydent miasta Lublina stwierdza, że podczas kontroli prowadzonej w roku bieżącym ujawniono 2 przypadki korzystania z kart podrobionych, 1 przypadek posługiwania się kartą parkingową nieważną oraz 3 przypadki posługiwania się kartami parkingowymi przez osoby nieuprawnione.

Działania mające na celu zweryfikowanie, na ile karty parkingowe są używane prawidłowo, prowadzone są na bieżąco przez organy kontroli ruchu drogowego. Obecny stan prawny pozwala na prowadzenie kontroli ruchu drogowego pojazdów, których kierujący posługują się kartą parkingową, Policji i straży gminnej (miejskiej). Organy te podczas kontroli mogą dokonać, przy współpracy z organem wydającym karty parkingowe, weryfikacji tych kart pod względem ważności i autentyczności oraz sprawdzenia, czy karty parkingowe wykorzystywane są przez osoby uprawnione.

W odpowiedzi na trzecie pytanie zawarte w interpelacji pani poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej uprzejmie informuję Panią Marszałek, iż kwestię wprowadzenia centralnego rejestru kart parkingowych uwzględniają nowelizowane przepisy art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, będące obecnie przedmiotem prac podkomisji nadzwyczajnej w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Infrastruktury, która rozpatruje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk sejmowy nr 823). Resort w pełni popiera kierunek prac prowadzonych w tym zakresie, a w posiedzeniach podkomisji uczestniczy przedstawiciel resortu.

Z poważaniem