Legislacja

Stanowisko resortu ws. trójkołowców

26 maja 2017

Stanowisko resortu ws. trójkołowców
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z pytaniami sprawie motocykli trójkołowych do ministerstwa infrastruktury zwróciła się grupa posłów (interpelacja nr 11492). Swoje wystąpienie uzasadniają prośba kierowców i niepełnosprawnych kierujących motocyklami trójkołowymi, którzy czują się dyskryminowani w ustawie!

Uzasadniają dalej: Polska ustawa nie spełnia wymogów nałożonych na kraje członkowskie przez UE. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami, niektórzy posiadacze nabytych przed datą 19 stycznia 2013 roku uprawnień, stracili je w nocy z 18/19 stycznia 2013 roku. Dyrektywy unijne zawierają wielokrotne zapisy stwierdzające bezspornie, że wprowadzenie w życie nowych przepisów nie może w żaden sposób naruszać praw nabytych przed datą wejścia w życie ustawy. Logiczne to i spójne, bo lex retro non agit - prawo nie działa wstecz. Niestety nie w Polsce. I dalej czytamy: Temat wprowadzenia w polskim prawie możliwości kierowania osobom posiadającym od lat 3 prawo jazdy kategorii B, pojazdami określonymi jako motocykle o pojemności do 125 cm3 zaowocował wprowadzeniem ustawy. Jednak polski ustawodawca, skorzystał z zapisu dyrektywy 2006/126/WE z późniejszymi zmianami z roku 2012, a konkretnie z art. 3 b). Skorzystano jednak tylko z jednego z podpunktów, pomijając i nie rozpatrując podpunktu oznaczonego literką "a", dającego posiadaczom polskiego prawa jazdy, dalsze możliwości, jak się okazuje nie bez znaczenia. Grupa posiadaczy motocykli trójkołowych o mocy powyżej 15 kW jest w Polsce dość duża doliczając osoby niepełnosprawne, wprowadzenie w treści ustawy zapisu dającego posiadaczom prawa jazdy kategorii B, którzy ukończyli 21 lat, prawo do kierowania takimi pojazdami ww. dyrektywa unijna daje taką możliwość państwom członkowskim UE

Czego mają dotyczyć zmiany? W skrócie, chodzi o uregulowanie kwestii uprawnień do prowadzenia pojazdów nabytych przed dniem 19 stycznia 2013 roku poprzez zastosowanie kodów unijnych umieszczanych w poz. 12 blankietu prawa jazdy na stronie 2 przy danej kategorii. Oznaczałoby, że posiadacz prawa jazdy kategorii B, który uzyskał uprawnienie przed dniem 19 stycznia 2013 roku może kierować pojazdem „motocykl trójkołowy o mocy powyżej 15 kW”, pod warunkiem, że ukończył 21 lat. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby polski ustawodawca nie dokonał zmiany w dotychczasowej ustawie, kiedy to wymagana jest dla tego typu pojazdu kategoria A. Jednakże klasyfikując ten konkretny rodzaj pojazdów w kategorii B (taką możliwość dają Polsce jako krajowi członkowskiemu UE dyrektywy Parlamentu Europejskiego) nie byłoby konieczności umieszczania takiego kodu i tym samym wymiany dokumentów. Ministerstwo wydało stosowne rozporządzenia, być może wystarczy wydanie jedynie instrukcji ich stosowania lub uszczegółowienia zapisów dotychczasowych rozporządzeń. To jednak leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i nie wymaga kwestii zmian zapisów treści ustawy.

W odniesieniu do kierowania pojazdami na własnym terytorium państwa członkowskie mogą przyznać następującą równoważność kategorii: a) prawo jazdy kategorii B uprawniające do kierowania motocyklami trzykołowymi o mocy ponad 15 kW, o ile posiadacz prawa jazdy kategorii B ma co najmniej 21 lat; b) prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklami kategorii A1 (już obowiązuje w Polsce od dnia 26 sierpnia 2014 roku - vide Dz. U. z 2014 roku poz. 970 Zmiana ustawy o kierujących pojazdami z 26 czerwca 2014 roku). Niewykonalność zdania egzaminu na kat. A trajką. Kolejne zapisy dyrektyw unijnych wskazują jednoznacznie, że egzaminy praktyczne na prawo jazdy powinny odbywać się na pojazdach adekwatnych do kategorii wymaganej w ustawie. Dalej, jeżeli WORD jako jednostka uprawniona do egzaminowania nie posiada stosownego pojazdu może go udostępnić szkoła nauki jazdy, pod warunkiem, że pojazd ten spełnia wymogi dopuszczenia do ruchu i prowadzenia nauki jazdy. Wykonanie zadań egzaminacyjnych dla pojazdów kategorii A motocyklem trójkołowym nawet nie graniczy z cudem, jest po prostu z wielu powodów niewykonalne.

Proponowany zapis do treści ustawy: Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zmianami poz.970) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 ust. 1 w pkt. 3. dodanie ppkt. 5) o brzmieniu: 5) kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem trójkołowym z lub bez przyczepy o mocy przekraczającej 15 kW o ile posiadacz prawa jazdy tej kategorii ukończył 21 lat 2) w art. 8 ust. 1 dokonać skreślenia ppkt. 5) w całości. Wariant II; 2) w art. 8 ust. 1 dokonać zmiany zapisu treści ppkt. 5) o brzmieniu: 5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii B”. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie czy Minister popiera argumentację jednego z użytkowników tzw. trajek? Czy planowane są odpowiednie zmiany legislacyjne mające na celu pozytywne rozwiązanie ww. problemu? - proponują składający interpelację.

Stanowisko resortu. Na interpelację odpowiedział minister Jerzy Szmit. Informuje: - Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie zezwalały do 18 stycznia 2013 r., na kierowanie motocyklami trójkołowymi w zakresie prawa jazdy kategorii B. Od 19 stycznia 2013 r. zagadnienie to regulują przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW, może kierować osoba posiadająca prawo jazdy kategorii A. Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE państwo na swoim terytorium może zdecydować o uprawnieniu kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklami trójkołowymi o mocy przekraczającej 15 kW pod warunkiem, że ukończyli oni 21 lat. Minister przypomina także, iż w poprzedniej kadencji Sejmu pod nr 3931 procedowany był projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami odzwierciedlający propozycję wskazaną w Interpelacji. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komisji Infrastruktury ale ze względu na zmianę kadencji nie był dalej procedowany. Przewidziane w projekcie rozwiązania, a w szczególności te wypracowane podczas prac komisji w pełni odpowiadają zaproponowanym w interpelacji rozwiązaniom. Dodatkowo wskazuje, że zgodnie z posiadanymi informacjami w Polsce zarejestrowanych pojazdów trójkołowych kategorii homologacyjnej L2e, czyli lekkich, jest 1 sztuka, pojazdów trójkołowych w kategorii L5e, czyli tych które mają powyżej 15 kW, są 2 sztuki. Łącznie trójkołowców bez podawania kategorii homologacyjnej jest 51 sztuk w całym kraju.

Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie planuje podjęcia prac zmierzających do wprowadzenia do prawa polskiego proponowanych rozwiązań, jednakże w przypadku podjęcia przez Posłów decyzji o ponownym podjęciu prac parlamentarnych nad ww. rozwiązaniem rozważy możliwość wyrażenia pozytywnej opinii w tym zakresie - podsumowuje Jerzy Szmit. (jm)