Legislacja

Starosta decyduje o finansowaniu kursów kwalifikacyjnych na przewóz osób

31 grudnia 2015

W sprawie finansowania przez powiatowe urzędy pracy kursów kwalifikacyjnych na przewóz osób w interpelacji nr 80 zadał pytania poseł Marek Polak ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Poseł pisał: Do mojego biura poselskiego zgłaszają się właściciele firm świadczących usługi regularnego publicznego przewozu osób w sprawie finansowania przez powiatowe urzędy pracy kursów kwalifikacyjnych uprawniających do przewożenia pasażerów. Jak wskazują zainteresowani, PUP-y finansują wyłącznie kursy prawa jazdy, które nie umożliwiają realizacji kursów z pasażerami. Osoby bezrobotne często nie są w stanie sfinansować potrzebnych do tego kursów kwalifikacyjnych, których koszt w przypadku kierowców którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10 września 2008 r. mają ukończone 23 lata wynosi około 3 tys. zł, a dla osób, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy kat. D lub D+E, ale nie ukończyły 23. roku życia cena oscyluje wokół 6 tys. zł. Tymczasem urzędy pracy nie finansują tego typu kursów, mimo iż jest duże zapotrzebowanie na takich kierowców, a firmy przewozowe gotowe są udzielić pisemnych gwarancji zatrudnienia. I zapytał: Czy ministerstwo rozważa możliwość finansowania poza kursem na prawo jazdy także szkolenia kwalifikacyjnego na przewóz osób? Odpowiadający, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed informował:

Dziękuję Panu Posłowi za zainteresowanie tematyką zapotrzebowania na kierowców na rynku pracy i jednocześnie informuję, że Ministerstwu znane są trudności polskich firm przewozowych w rekrutacji pracowników. Szczególnie duże jest zapotrzebowanie na kierowców samochodów ciężarowych. W wyniku prowadzonych od dłuższego czasu uzgodnień między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jak również dyskusji m.in. na forum Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego, wprowadzony został do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawód:kierowca mechanik(symbol cyfrowy:8322015s).Kształcenie w tym zawodzie odbywać się będzie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w obrębie kwalifikacji: K1 - Eksploatacja środków transportu drogowego (rozporządzenie MEN z dn. 6 listopada 2015 r., Dz. U., poz. 1873).Wprowadzono także nową kwalifikację w obrębie zawodu:technik mechanik.Umożliwia to rozpoczęcie kształcenia w tym zakresie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz poszerzenie kompetencji nabywanych w technikum.

Odnośnie szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy - zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawyz dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)starosta inicjuje, organizuje i finansuje je w celu podniesienia kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i innych kompetencji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Szkolenie w rozumieniu ustawy to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (...) - art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawyo promocji zatrudnienia (...).

Szkolenie zapewniające uzyskanie zatrudnienia może mieć charakter kilkustopniowy tj. może składać się z szeregu cząstkowych szkoleń. Tak jest w przypadku szkoleń dla kierowców zawodowych, np. szkoleń:Prawo jazdy kat. DlubD+EorazKwalifikacja wstępna.Zmiana ustawy o transporcie drogowym z 2006 r. wprowadziła obowiązek kształcenia kierowców wykonujących przewozy drogowe. Obecnie konieczne jest wcześniejsze przystąpienie do szkolenia w ramach tzw. kwalifikacji wstępnej, bez której nie można wykonywać pracy kierowcy zawodowego. Należy zatem traktować oba szkolenia łącznie jako jedno szkolenie dające uprawnienia zawodowe. Powyższa informacja jest zamieszczona w intranecie Publicznych Służb Zatrudnienia w Wyjaśnieniach do ustawyo promocji zatrudnienia (...).

Należy podkreślić, iż może się jednak zdarzyć, żestarosta realizując szkolenia dla bezrobotnych ze środków publicznych- art. 40 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia(...)zewzględu na ograniczenia finansowe, będzie mógł pokryć tylko część kosztów takiego szkolenia.

Ze statystyk napływających do Ministerstwa z urzędów pracy wynika, iż liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie - przewoźnik osób (pozycja cyfrowa: 8332204 w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy prowadzonej przez MRPiPS) nie jest wysoka – w końcu I półrocza 2015 r. wynosiła 41 osób, w 2014 r. zaś – 53 osoby. W tym samym czasie liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wynosiła odpowiednio – 9 i 2.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, iżnowelizacja ustawyo promocji zatrudnienia (...)z maja 2014 r.wprowadziła 2 nowe instrumenty, które wspierają pracodawców w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanych osób. Pierwszy to trójstronne umowy szkoleniowe (TUS) zawierane pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W ramachtychumów instytucja szkoleniowa ściśle dostosowuje program kształcenia do potrzeb pracodawcy, a pracodawca zobowiązuje się zatrudnić bezrobotnego po odbytym szkoleniu na okres 6 miesięcy. Pomoc dla pracodawcy jest udzielana na zasadach pomocyde minimis. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące. Bezrobotnemu uczestnikowi szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe, finansowane z Funduszu Pracy. Przed zakwalifikowaniem na szkolenie kandydat może zostać skierowany przez urząd pracy na badania psychologiczne i lekarskie, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie, który uzyska w wyniku szkolenia. Koszty tych badań oraz dojazdu na badania mogą być finansowane z Funduszu Pracy.

Drugi instrument to Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Z kolei, w przypadku mikro-przedsiębiorstw starosta może przyznać 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W latach 2014–2015wspierani środkami KFS byli pracownicy i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej podejmujący kształcenie ustawiczne. Od 2016 r. to kryterium dostępu już nie obowiązuje. 80% środków KFS będzie przeznaczone na działania realizowane zgodnie z priorytetami ministra właściwego ds. pracy (w tym na szkolenia zawodowe), zaś 20% rezerwy - zgodnie z priorytetami przyjętymi przez Radę Rynku Pracy. Wśród nich jest wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników. Z tego instrumentu mogą skorzystać pracodawcy, którzy zatrudnionemu już pracownikowi chcą opłacić szkolenia dające specjalistyczne uprawnienia np. do przewozu osób.

Podsumowując, należy wskazać, iż przepisy umożliwiają osobom bezrobotnym lub pracodawcom wnioskującym o szkolenie pracowników sfinansowanie różnych, wielostopniowych kursów potrzebnych do uzyskania różnego rodzaju uprawnień. Jednak ostateczna decyzja należy do starosty, który bierze pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy oraz dostępne w ramach limitu środki na aktywizację.