Legislacja

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.

27 grudnia 2013

 

a151c28ff627f0038abbaf58fa51c98938cebef8

(Fot.: PD@N 480-1-17)

 

Ruszają konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Od 2 stycznia do 5 lutego 2014 r. potrwają konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Dokument Implementacyjny jest częścią Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Wskazuje on priorytetowe inwestycyje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego).

Dokument ten jest bezpośrednio powiązany z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2011)615 (z późniejszymi zmianami) dotyczącym funduszy UE na lata 2014 – 2020. Warunki dla otrzymania środków UE przez sektor transportu zostały określone w Załączniku V pkt. 7 tego Rozporządzenia. Jednym z  takich warunków jest realizacja strategicznego podejścia do planowania infrastruktury transportowej oraz przygotowanie szczegółowych i realistycznych ram planistycznych (w tym budżetowych) dla projektów. Dokument Implementacyjny jest spełnieniem tego warunku.

Konieczność sporządzenia Strategii Rozwoju Transportu oraz powiązanego z nią Dokumentu Implementacyjnego wynika z nadrzędnych wymogów określonych w programach Unii Europejskiej. Jednym z takich programów jest Strategia Europa 2020 – nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020. Przyjęcie Strategii Europa 2020 zobowiązało Polskę do realizacji ambitnych celów określonych przez UE, w tym celów w zakresie transportu, takich jak stworzenie zmodernizowanej i skoordynowanej infrastruktury transportowej lub rozwój transportu w miastach o dużym zagęszczeniu ruchu i wysokim poziome emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przełożeniem celów Strategii Europa 2020 na cele krajowe jest Krajowy Program Reform (KPR) uwzględniający ogólne zalecenia Rady Unii Europejskiej dla poszczególnych państw członkowskich. Szczegółowe cele i wyzwania zostały określone w strategiach rozwoju kraju, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020. Te dokumenty z kolei uzupełniane są przez strategie sektorowe, w tym między innymi przez Strategię Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Osiągnięcie celów postawionych w wyżej wymienionych dokumentach możliwe jest jedynie poprzez kontynuowanie inwestycji w krajową sieć transportową tak, by do roku 2020 zakończyć budowę/modernizację podstawowych elementów tej sieci.

Terminy składania uwag i wniosków:

Etap I: od 2 stycznia do 5 lutego 2014 r.

Etap II: informacja będzie publikowana na bieżąco