Legislacja

Strażnik będzie mógł więcej

19 sierpnia 2008

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o Policji, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe przepisy zakładają zwiększenie uprawnień strażników gminnych przez przyznanie im prawa do dokonywania kontroli osobistej, przeglądania podręcznych przedmiotów i bagaży. Strażnik będzie mógł wykonać te czynności, gdy zaistnieje podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, a także podczas doprowadzania nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub mieszkań oraz ujęcia osoby stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i doprowadzenia jej do najbliższej komendy policji. W tych sytuacjach strażnik musi mieć uzasadnione przypuszczenie, że osoby wobec których podejmuje interwencję, mogą posiadać przy sobie niebezpieczne przedmioty, których użycie mogłoby spowodować uszczerbek na jego zdrowiu. Strażnicy otrzymają też prawo do używania dwóch dodatkowych środków przymusu bezpośredniego: koni służbowych i paralizatorów elektrycznych, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń. Są to istotne zmiany, bo obecnie strażnicy mogą używać paralizatorów, na które jest wymagane pozwolenie na broń, a konie wykorzystują wyłącznie jako środek transportu. Proponowane rozwiązania umożliwią im sprawniejsze i bezpieczniejsze wypełnianie obowiązków służbowych. Nowe przepisy przewidują, że fachowy nadzór nad strażami gminnymi będzie sprawował wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji. Wpisuje się to w zadania wojewody związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie. Określono też nowe zasady zatrudniania strażników gminnych i ich szkolenia.

Słowa kluczowe policja straż gminna/miejska