Legislacja

SUPER OSK spotkały się z liderami stowarzyszeń

12 grudnia 2013

6d70241dded0f018fa3b74ad3631bdf7e1b79112

(Fot.: PD@N 480-1-36oigosk)

W siedzibie PIGOSK ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów odbyło się spotkanie liderów organizacji środowiska osk tj. LOK; PFSSK; PIGOSK i OIGOSK z przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 uokp tzw. Super OSK. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób, a reprezentowanych było 20 Super OSK. W efekcie ok. 2,5 godz. dyskusji jednomyślnie zdecydowano o wystąpieniu z oficjalnym pismem do przewodniczącego Sejmowej Komisji INF (do wiadomości p. Minister Elżbiety Bieńkowskiej). Główne tezy wystąpienia to:

1.postulat odrzucenia proponowanych regulacji wyszczególnionych w  n/w jednostkach redakcyjnych komisyjnego projektu ustawy  / druk 1957 /: a) art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ] tj. nadanie również WORD-om kompetencji do prowadzenia warsztatów dosk. zawod. Instruktorów oraz b) art.1 pkt.5) lit. b tiret drugie [  po ust.5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu] tj. obowiązek uczestnictwa w warsztatach organizowanych wyłącznie przez WORD.

2.postulat o akceptację: a) art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ] - “6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art.32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach” oraz b) ograniczenia geograficzne, o których mowa w art. 26 ust.9 i art. 28 ust.10 uokp cyt.. “Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art.28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiedniego” powinny mieć zastosowanie do wszystkich kompetencji ośrodków szkolenia kierowców w tym i Super OSK, określonych ustawą o kierujących pojazdami / uokp/ i c) regulacji wypracowanych oraz uzgodnionych przez stronę społeczną z resortem transportu i wyszczególnionych w projekcie ustawy o zm. uokp wręczonym Panu na spotkaniu w Sejmie dnia 20 czerwca 2013r, co obiecał Pan na spotkaniu w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM w dniu 17 września br.

Jan Domasik, prezes PIGOSK,

Krzysztof Szymański, prezes PFSSK,

Roman Stencel, prezes OIGOSK,

Grzegorz Jarząbek, prezes LOK

Komunikat ze spotkania SUPER OSK w dniu 12.12.2013 r. w siedzibie PIGOSK