Legislacja

Symbole do znaku D-44 - nowela rozporządzeń

8 listopada 2012

07b5856489223c4512c3e4245cae55ad721727bd6817b8efbc2e829252f7c32423a76edee4c82c7d

5350923002bd3e91175c1ada8860f16d6e82ecbc06ed36d5c390d4cee59bc7785eccabfc6bd37754

(Fot.: PD@N 446-35-38)

Do ponownych uzgodnień międzyresortowych Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przesłał projekty rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniających rozporządzenia: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zmiany dotyczą znaku D-44 “strefa płatnego parkowanie” oraz D-45 “koniec strefy płatnego parkowania”. Nowe brzmienie wzmiankowanego zapisu: “4. Znak D-44 “strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata. Dopuszczenie postoju lub jego zakaz w strefie jest określone odpowiednimi znakami drogowymi. Znak D-45 “koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy.”. I stosowanie znaku: “Znak D-44 “strefa płatnego parkowania” stosuje się w celu wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego. Znak D-44 ma wymiary ustalone dla grupy znaków dużych. Na znaku obok napisu “Postój płatny” wskazuje się sposób wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu lub symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy określonych dni roboczych lub godzin, pod napisem “Postój płatny” umieszcza się informację określającą zakres stosowania znaku D-44.Symbole stosowane do znaku D-44 pokazano na rys. 5.2.50.2.”