Legislacja

Szczegóły w sprawie pojazdów usuwanych z dróg

13 lipca 2015

Do Kancelarii Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3657), doprecyzowuje on przepisy regulujące postępowanie z pojazdami usuniętymi z dróg. na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Projekt w zasadniczej części realizuje wnioski de lege ferenda (de lege ferenda tj. jak to będzie, jeśli, zgodnie z oczekiwaniami, został zmieniony) wynikające z kontroli Najwyższej Izby Kontroli nr P/13/165 zawarte w Informacji o wynikach kontroli, opublikowanej przez NIK w grudniu 2013 r., nt. “Usuwania przez powiaty pojazdów i prowadzenia parkingów strzeżonych dla tych pojazdów”. Skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.