Legislacja

Szersze uprawnienia straży gminnych

20 sierpnia 2012

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany wprowadzone są w § 2 w ust. 1 określającym, iż strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w określonych właśnie aktach prawnych. Zmiany dotyczą: kodeksu wykroczeń, ustawy o ochronie zwierząt, Prawa wodnego oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 (dot. Kodeksu wykroczeń), który wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.