Legislacja

T. Sobotka: Środowisko szkoleniowców przygotuje BIAŁĄ KSIĘGĘ

25 marca 2013

a10d81c7ee1ad73200a73397e0bbf5b60c3f8b14

 

Tadeusz Sobotka (fot.), wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK OT6 Gdańsk (Fot.: PD@N 460-40jm)

Dzień dobry. Szanowni szkoleniowcy, jak śledzę wypowiedzi zacnie nam panujących pracowników MI to we mnie się krew burzy a mój umysł się lasuje. Bardzo mocno się zastanawiam czy Panowie w ogóle wiedzą co czynią i co robią w MI, że z taką determinacją bronią swoich jedynych słusznych racji. Czy naprawdę nie potrafią wyciągać wniosków? Panowie zrozumcie w końcu że środowisko szkoleniowe już naprawdę umie czytać ze zrozumieniem, ale wy chyba nie. Przepraszam za mój język pełen goryczy. Oto kolejny ,,świetny’’ zapis w Ustawie o kierujących pojazdami w art. 27. Jak widać jest zapis o obowiązku wystawienia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, więc pytam jakiego? Skoro jest brak wzoru zaświadczenia w rozporządzeniu, a w ustawie ani słowem nie wspomina się jakie dane winno się w tym zaświadczeniu znajdować. Tak są podane dane do zaświadczenia, ale do formy przekazywanej Staroście w systemie informatycznym a nie papierowej. Nadmieniam, że został wprowadzony tzw. tryb awaryjny słynna już PROTEZA, polegająca na przepływie informacji tradycyjnie pomiędzy WORD a Starostwem czyli wersji papierowej. Przecież osoba zdająca musi wypełnić niezbędny do tej formy formularz, jeżeli nie będzie takim zaświadczeniem się posługiwała to nie jest w stanie uzupełnić wszystkich wymaganych danych!

Kwestia kolejna bardzo ważna, bo zagrożona pozbawieniem wolności za przestępstwo przeciw dokumentom - potwierdzanie nieprawdy? Bo proszę zwrócić uwagę na koleiny kuriozalny zapis! Art. 27. 1) uczestniczyła: a) w minimum 80% przewidzianych w programie zajęć, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 1,

30 godzin kategorii A1, A2, A, B1, B, T w tym co najmniej 4 udzielania pierwszej pomocy, /odliczamy godz. pierwszej pomocy, zostaje nam teorii 26h – 20% = 21h szkolenia/

20 godzin kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,/ obliczamy 20h – 20% = 16h szkolenia/

10 godzin kategorii AM; /obliczamy 10h - 20% = 8h szkolenia / nomen omen proszę przeanalizować dla tego 14-sto latka ubiegającego się o kat. AM a jego program szkolenia? /gratuluje wspaniałych zapisów , nadmieniam że na dzień dzisiejszy ten oto młody człowiek jest poddawany tym samym kryteriom szkolenia i egzaminowania z części teoretycznej jak i praktycznej, co osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie kat A,A1,A2 brak słów na pewno jest to głęboko przemyślany zapis!

Niestety to jeszcze nie koniec. Teraz najważniejsza sprawa, a mianowicie wystawienie dokumentów po zakończonym szkoleniu. Pytanie i czynność niby banalnie prosta, ale jak to wykonać zgodnie z istniejącym prawem? Po prostu nie da się tego wykonać zgodnie z literą prawa. Starosta będzie konsekwentnie żądał dokumentów zgodnie z zapisami prawnymi, czyli:

30 godzin kategorii A1, A2, A, B1, B, T

20 godzin kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,

10 godzin kategorii AM

a nasz kursant powiedzmy ,że względów np. zdrowotnych nie uczestniczył we wszystkich zajęciach teoretycznych, bo przecież ma takie prawo, w karcie przeprowadzonych zajęć będą odnotowane jego nieobecności, będzie brak własnoręcznych podpisów osoby szkolonej. Sytuacja patowa nie ma możliwości przy tych zapisach zakończyć szkolenia! Jeżeli kierownik OSK postąpi inaczej to narazi się na bardzo poważne kłopoty ze strony Starostwa do zamknięcia OSK włącznie, jaki organów ścigania za przestępstwo przeciw dokumentom potwierdzanie nieprawdy.

Piszemy, mówimy, prosimy i co z tego wynika? Środowisko szkoleniowców ma naprawdę tego już dość. Te pokrętne nieprawdziwe wyjaśnienia i informowanie społeczeństwa, niczego nie wnosi jaki nie zmienia. Czy jest aż tak trudno przyznać się do popełnionych błędów, że jest to WIELKI BUBEL, Panowie z MI nie ma co przerzucać winy czy odpowiedzialności na kogokolwiek bo to jest bez sensu. Wkrótce nasze środowisko szkoleniowe opublikuje tzw. BIAŁĄ KSIĘGĘ ze wszystkim jej niedoskonałościami i ułomnościami. Pokażemy całe, prawdziwe oblicze tej ciężkiej i mozolnej pracy pracowników MI.

U S T A W A z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

Art. 27. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

4. Ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot prowadzący szkolenie wydaje osobie ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jeżeli osoba ta:

1) uczestniczyła:

a) w minimum 80% przewidzianych w programie zajęć, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 1,

b) we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 2-4;

2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego.

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, podpisuje odpowiednio kierownik ośrodka szkolenia kierowców albo kierownik innego podmiotu prowadzącego szkolenie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Rozdział 3. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem

§ 8. 1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z tą osobą, przy czym:

1) liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

a) 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia - w tym co najmniej 4 godziny w zakresie części teoretycznej szkolenia i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,

b) 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,

c) 10 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM

Tadeusz Sobotka