Legislacja

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców zawodowych

30 lipca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 kwietnia 2014 r. (2014.1005) ogłaszające tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Przypomnijmy tekst pierwotny ogłoszony został 1 kwietnia 2010 r. (2010.53.314). Natomiast zmiany zawierało rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. (2013.92).

Przypomnijmy rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Określa ono:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;

2) szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego;

3) szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

4) szczegółowe wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powoływania oraz wysokość ich wynagrodzenia;

5) wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;

6) sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego;

7) wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Akt wszedł w życie z dniem 3 kwietnia 2010 r., natomiast zmiany z dniem 19 stycznia 2013 r. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (2008.124.805), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (2010.43.246).