Legislacja

Testy kwalifikacyjne i szkolenie okresowe po nowemu

2 września 2015

Opatrzony datą 2 września br. opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, które stanowi realizację upoważnienia do wydania aktu wykonawczego określonego w art. 39i ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. W uzasadnieniu czytamy: Na wniosek organizacji transportowych wprowadzono w niniejszym rozporządzeniu możliwość przystąpienia do testu kwalifikacyjnego osobom, które uzyskały negatywny wynik z tego testu, w innym ośrodku szkolenia niż ten ośrodek, w którym ukończyły kurs kwalifikacyjny. Ponadto rozszerzono postulat o możliwości przystąpienia do testu kwalifikacyjnego przez osoby, które nie przystąpiły jeszcze do testu kwalifikacyjnego albo uzyskały negatywny wynik z tego testu, a ośrodek szkolenia, który prowadził kurs kwalifikacyjny, zaprzestał działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia. Opublikowany projekt określa również sposób wyznaczania przez wojewodę ośrodka szkolenia i sposób pokrywania wynagrodzenia komisji przeprowadzającej test kwalifikacyjny w tym ośrodku. Także zgodnie z wnioskiem organizacji transportowych modyfikacji ulegnie zakres tematyczny i czas trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć obowiązkowych w ramach szkolenia okresowego realizowanego w formie cyklu zajęć. Przewidziano możliwość przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego w grupach liczących nie więcej niż 25 osób. W zaświadczeniu ujednolicone będą zamieszczane tam dane. Natomiast zmiany w dzienniku zajęć mają na celu poprawę skuteczności nadzoru nad ośrodkami. Przepisy noweli mają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r.