Legislacja

Też w sprawie legalizacji trzeciej tablicy

16 kwietnia 2015

I kolejnyh projekt pakietu w sprawie tzw. trzeciej tablicy rejestracyjnej, tu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego. Tu proponuje się następujący przepis: “Do legalizacji dodatkowej tablicy rejestracyjnej służącej do oznaczania bagażnika, o tym samym numerze co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, organ rejestrujący wydaje dodatkowy znak legalizacyjny (nalepkę legalizacyjną). Część A nalepki legalizacyjnej służy do legalizacji tej tablicy rejestracyjnej, część B organ umieszcza w rubryce “ADNOTACJE URZĘDOWE” karty informacyjnej pojazdu, a część C w rubryce “ADNOTACJE URZĘDOWE” dowodu rejestracyjnego, wpisując pod albo nad znakiem legalizacyjnym wyraz: “bagażnik””. Tekst przesłano do konsultacji publicznych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia publikacji.