Legislacja

Transport drogowy: poprawka odrzucona, nowela przyjęta

8 stycznia 2010

Uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw. Nowela przewidujezmianę ustawy o transporcie drogowym w zakresie dot. zawieszenia wykonywania transportu drogowego przez przewoźnika, zezwoleń na dokonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na terytorium RP przez zagraniczny podmiot, uzyskiwania certyfikatów kompetencji, wymagań dla kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz sankcji za wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy bez wymaganego zezwolenia.

 

Fragmentystenogramu 58. posiedzenia Sejmu RP:

 

Poseł Sprawozdawca Zbigniew Rynasiewicz: Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania została zgłoszona jedna poprawka, która nie uzyskała pozytywnej akceptacji Komisji Infrastruktury. Jednocześnie informuję Wysoką Izbę, że jest również negatywna opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych co do zgodności tej poprawki z prawem europejskim. Dziękuję.

Marszałek: Dziękuję bardzo panu posłowi. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 2593. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia jednocześnie poprawkę, nad którą głosować będziemy w pierwszej kolejności. W jedynej poprawce polegającej na dodaniu art. 4a wnioskodawcy proponują, aby ośrodek szkolenia, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym, mógł do dnia 31 grudnia 2012 r. nie spełniać wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. d. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Ja bym zaczął od generaliów. Nie wiem, czy dość wyraźnie przebiło się to, co mówił pan poseł sprawozdawca. Cała ustawa antykryzysowa, w sytuacji, kiedy polski transport drogowy ma ogromne kłopoty, ma zasadniczą wadę po przyjęciu tej poprawki. Poprawka jest w rażący sposób niezgodna z prawem unijnym. Proszę mieć świadomość tego, że jeżeli przyjmiemy ustawkę... (Wesołość na sali) poprawkę zgłoszoną przez klub PiS-u... Jeżeli przyjmiemy poprawkę zgłoszoną przez klub PiS-u, cały pakiet antykryzysowy, wypracowywany przez pół roku, będzie nieważny. Proszę mieć świadomość konsekwencji. A rzecz dotyczy ustawy z 3 stycznia 2007 r. w całości zatwierdzonej przez poprzednią ekipę rządową. Do 10 września 2008 r. zostały wydane wszystkie rozporządzenia i przedsiębiorcy zaczęli inwestować w place, na których odbywają się szkolenia specjalne. I dzisiaj wnioskodawcy mówią tak: niektórzy nie zdążyli, w związku z tym dajmy im szansę na to, żeby tamtych dogonili. Proszę się zastanowić – 270 firm zainwestowało w to. To znaczy, że wszystkie fundusze unijne, inwestycje prywatne są nieistotne w tej chwili – wszystkie inwestycje. Czyli państwo powiedziało tak: do połowy lipca 2011 r. wasze ośrodki będą mogły szkolić kierowców. A państwo mówią: nie, nie, przesuwamy to o dwa lata, może o trzy lata, może jeszcze dłużej. Jak wygląda wiarygodność państwa w sytuacji, kiedy obiecuje przedsiębiorcy, że do 2011 r. ośrodek będzie na pełnych prawach mógł szkolić, a my mówimy w tej chwili, po przyjęciu tej poprawki, że to jest nieważne, że jego pieniądze zainwestowane w ten ośrodek szkolenia zmarnują się? Proszę mieć tego świadomość. I teraz pytam pana posła sprawozdawcę: O których przedsiębiorców chodzi? Komu chce pan pozwolić zdążyć, aby dogonił system? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Poseł Andrzej Adamczyk: Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wobec takiego pytania pozostaje tylko stwierdzić, panie ministrze, że mówimy o projekcie pańskiego klubu. Mówimy o projekcie, który został uzgodniony, bo to wiemy, także ze środowiskiem transportowców. Dlaczego tych pytań, które pan teraz zadaje, adresuje do posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości, nie zadawał pan wcześniej swoim kolegom, ze swojego klubu parlamentarnego, którzy przygotowywali przedmiotowy projekt ustawy – jak pan wczoraj powiedział na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, konsultowany w resorcie z pana prawnikami? I jeżeli pan pyta o firmy, to nie jest tak, że 250 zainwestowało. Zainwestowało 4–5, czego wczoraj dowiedliśmy na posiedzeniu komisji. Pan w piśmie skierowanym na moje ręce w dniu wczorajszym stwierdził, że rzecz dotyczy 10 firm. A więc bardzo proszę... (...)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Dziękuję bardzo. Panie pośle, w pierwotnym przedłożeniu, które było rzeczywiście efektem projektu poselskiego, pojawił się ten zapis, natomiast w czasie prac komisji członkowie komisji zrozumieli, że jest to zły zapis. Pan nie zrozumiał i pan wraca do tego. Ten zapis ma przede wszystkim charakter niezgodny z prawem unijnym. Proszę mieć świadomość tego, że cała ta ustawa wyleci, przepraszam za kolokwializm, w powietrze, jeżeli przyjmiemy tę poprawkę. (Oklaski)

Marszałek: Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 430 posłów. Za oddano 223 głosy, przeciw – 202, wstrzymało się 5 osób. (Oklaski) Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Infrastruktury, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 429 posłów. Za oddano 425 głosów, przeciw – 2, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.