Legislacja

Trybunał Konstytucyjny o skreśleniu z ewidencji instruktorów

20 lutego 2008

Trybunał Konstytucyjny: Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej zasad skreślania z ewidencji instruktorów szkolących osoby do kierowania pojazdami silnikowymi

Kwestionowany przepis prawa o ruchu drogowym stanowi nadmierną ingerencję w konstytucyjnie chronioną wolność wykonywania zawodu. 20 lutego 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad skreślania z ewidencji instruktorów szkolących osoby do kierowania pojazdami silnikowymi. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 105 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w części zawierającej zwrot "lub wykroczenie", jest niezgodny z art. 2, art. 32 oraz z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Zaskarżony przepis stanowi formę ingerencji ustawodawczej w konstytucyjnie chronioną wolność wykonywania zawodu. Zakaz wykonywania zawodu może być bardzo dolegliwy, ponieważ prowadzi do pozbawienia zainteresowanego dotychczasowych źródeł utrzymania i zmusza do przekwalifikowania. Treść zakazu ustanowionego w kwestionowanym przepisie jest tożsama ze środkiem karnym w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu przewidzianego w kodeksie karnym. W ocenie Trybunału kwestionowany przepis prawa o ruchu drogowym stanowi nadmierną ingerencję w wolność wykonywania zawodu. Ingerencja ta nie spełnia wymogu proporcjonalności, jest dolegliwa i obligatoryjna, nie pozwala na jakąkolwiek indywidualizację, a nie jest także konieczna by osiągnąć zamierzone cele. Ponadto jej efekty nie pozostają w odpowiedniej proporcji do ciężarów nałożonych na jednostkę.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.