Legislacja

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie transportu zwierząt

20 marca 2008

Niezależnie od dokumentów przedłożonych przez eksportera zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 615/98 z 18 marca 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące przyznania refundacji wywozowych w odniesieniu do ochrony żywego bydła podczas transportu, właściwy organ może uznać, na podstawie art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia, że nie zastosowano się do Dyrektywy Rady 91/628/EWG z 19 listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, zmieniającej Dyrektywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG, zmienionej Dyrektywą Rady 95/29/WE z 29 czerwca 1995 r. Jednakże właściwy organ może dojść do tego wniosku wyłącznie w oparciu o dokumenty, o których mowa w art. 5 rozporządzenia nr 615/98, raporty z kontroli, o których mowa w art. 4 tego rozporządzenia dotyczące stanu zdrowia zwierząt, lub o wszelkie inne okoliczności obiektywne mające wpływ na dobrostan tych zwierząt, które mogą podać w wątpliwość dokumenty przedłożone przez eksportera, a ewentualnie do tego ostatniego należy wykazanie, w jakim zakresie okoliczności powołane przez właściwy organ nie są istotne dla stwierdzenia niezastosowania się do Dyrektywy 91/628, zmienionej Dyrektywą 95/29. Na podstawie art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 615/98 właściwy organ może odmówić refundacji wywozowej z racji nieprzestrzegania przepisów Dyrektywy 91/628, zmienionej Dyrektywą 95/29, dotyczących zdrowia zwierząt, nawet jeśli żadna okoliczność nie pozwala na stwierdzenie, że dobrostan transportowanych zwierząt został konkretnie naruszony - postanawia Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w wyroku z 13 marca 2008 r., C 96/06.