Legislacja

Trzy ustawy drogowe uchwalone. Auta służbowe bez opłat autostradowych

25 lipca 2014

W porządku obrad plenarnego posiedzenia Sejmu RP przewidziano sprawozdanieKomisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druki nr 2184 i 2597). W kolejnym punkcie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt zmienia przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Zgodnie z projektem odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Ponadto projekt wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. Wnioskodawcy proponują również pobieranie kaucji w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej w przypadku, gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie tej kary na podmiot niemający siedziby albo miejsca stałego zamieszkania w Polsce. Projekt wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia  opłaty elektronicznej po roku od dnia popełnienia naruszenia. Ponadto, zgodnie z projektem Policja, Straż Graniczna i Służba Celna zostaną pozbawione uprawnienia do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. Projekt wpłynął do Sejmu 27 września 2013 r. z inicjatywy grupy posłów KP PO. 4 marca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu 12 marca 2014 r. i skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. 8 lipca 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. obniżenia wysokości kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Zaproponowano, aby w przypadku zespołu pojazdów o łącznej masie 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zamiast 1500 zł kara wyniosła 500 zł. Komisja chce też zmniejszenia kary z 3000 zł do 1500 zł w pozostałych przypadkach.