Legislacja

Ubezpieczenie i zakres odpowiedzialności posiadacza pojazdu

3 maja 2015

Kancelaria Sejmu RP odnotowała wniesienie projektu ustawy autorstwa grupy posłów o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Józef Zych. Dotyczy on ograniczenia zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych w celu ustalenia zgodności z prawem Unii Europejskiej, a następnie skierowany do konsultacji.

Słowa kluczowe Sejm RP ubezpieczenia OC