Legislacja

Ujednolicone prawo przewozowe

16 stycznia 2007

W życie wchodzi Dyrektywa 2006/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia wspólnych reguł dla niektórych rodzajów drogowego przewozu rzeczy (tekst ujednolicony). Rodzaje przewozu oraz przejazdy bez ładunku dokonywane w powiązaniu z przewozami wymienionymi w załączniku I do dyrektywy są zwolnione z zezwolenia wspólnotowego oraz wszelkich zezwoleń przewozowych. Niniejsza dyrektywa nie zmienia warunków, na podstawie których państwa członkowskie zezwalają swoim obywatelom na prowadzenie działalności, o której mowa w niniejszej dyrektywie.

Źródło Dziennik Urzędowy UE L 374