Legislacja

Uprawnienia instruktora nauki jazdy

13 czerwca 2013

Dlaczego instruktor nauki jazdy, który posiada uprawnienia kat. C, D, C+E utraci możliwość szkolenia na kat. B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D+E, T po upływie ważności legitymacji pyta poseł Zbigniew Włodkowski w interpelacji nr 18071. Odpowiedzi ma udzielić minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

Interpelacja (nr 18071)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie uprawnień instruktora nauki jazdy

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zwrócił się instruktor nauki jazdy, który posiada uprawnienia kat. A, B, C, D, C+E. Zgodnie z obowiązującym do 19 stycznia 2013 r. rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834), posiadając ww. uprawnienia, mógł on szkolić również na kat.: A1, B1, B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D+E, T. Rozporządzenie to zostało uchylone i obecnie obowiązuje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. Wyżej wymienione rozporządzenie nie przewiduje możliwości szkolenia na kat. B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D+E, T, gdy instruktor posiada uprawnienia kat. C, D, C+E. Zgodnie z § 33 przedmiotowego rozporządzenia legitymacje instruktorów nauki jazdy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Dlaczego instruktor nauki jazdy, który posiada uprawnienia kat. C, D, C+E, utraci możliwość szkolenia na kat. B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D+E, T po upływie ważności legitymacji?

Z poważaniem

Poseł Zbigniew Włodkowski

Pisz, dnia 15 maja 2013 r.