Legislacja

Urządzenia transportu ciągłego i bliskiego

18 października 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego. Akt określa, iż przed dopuszczeniem specjalistycznych urządzeń transportu (SUT) do eksploatacji eksploatujący zgłasza pisemnie urządzenie do dyrektora transportowego dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. W zgłoszeniu należy podać nazwę lub imię i nazwisko właściciela SUT lub eksploatującego, w przypadku gdy nie jest właścicielem SUT. Do zgłoszenia eksploatujący dołącza dwa egzemplarze dokumentacji SUT, która powinna zawierać: opis techniczny, rysunek zestawieniowy, schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych, instrukcję eksploatacji, kopie świadectw badania typu dla urządzeń zabezpieczających, dokumentację uzupełniającą, potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem.

Źródło Dz. U. Nr 178, poz. 1320.