Legislacja

Ustalono zmiany w ustawie o kierujących pojazdami

6 czerwca 2013

840245fd22fd4c53940baf032748cb1a69f2660d

(Fot.: PD@N 466-24jm)

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego powołanego dla wyprawowania wspólnego stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie składanych wniosków dotyczących zmian w ustawie o kierujących pojazdami i aktach wykonawczych. Uzgodniono treść projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (tu ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym), któremu ma zostać procesowany w trybie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej. Akt ma wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zestawienie obowiązujących przepisów i ich zmian poniżej. Dodamy, iż przewidziano klauzulę dla szkoleń rozpoczętych i niezakończonych z dniem wejścia w życie ustawy, otóż kontynuuje się je na dotychczasowych zasadach.

Ogólnie rzecz analizując zmiany dotyczą:

*e-learning: z dotychczasowych zapisów znika forma nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Pozostawiono jednak wyjątek, który ma dotyczyć osób niepełnosprawnych;

*egzamin wewnętrzny: wyraźnie określono, iż egzamin wewnętrzny przeprowadza się o zakończeniu zajęć teoretycznych, części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy; egzamin wewnętrzny przeprowadza instruktor lub wykładowca wyznaczony przez kierownika osk (zastrzeżenie, iż wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną); w sytuacji egzaminu osoby niepełnosprawnej szkolonej na odległość część teoretyczna egzaminu wewnętrznego jest prowadzona po szkoleniu teoretycznym.

*pojazdy szkoleniowe: według nowego zapisu powinny mieć adnotację nie “w dowodzie rejestracyjnym”, a “w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu”;

*zatrudnienie instruktorów: dotychczasowy zapis, iż zajęcia prowadzi “zatrudniony w osk instruktor” proponuje się zastąpić brzmieniem “instruktor”, jednak dopisano “odpowiednio do posiadanych uprawnień”; z kolei w przypadku szkoleń prowadzonych przez jednostki wojskowe, jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem dotychczasowe określenie “instruktor nauki jazdy” zastąpiono określeniem “instruktor”;

*sprawozdawczość osk:o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych dla danego kursu informowane jest starostwo, czyli nie jak dotychczas wszystkich zajęć, w tym punkcie pominięto także listę uczestników kursu. Określono także obowiązek prowadzenia harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu, w którym uwzględnia się terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć; usunięto z kolei zapisy zobowiązujące do przedstawiania staroście informacji o planowanym egzaminie wewnętrznym oraz o zakończeniu kursu i wydaniu stosownych zaświadczeń osobom, które je ukończyły. Przekazywanie informacji będzie mogło dokonywać się także z wykorzystaniem (obok podpisu elektronicznego) “podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika ośrodka, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawąz dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

*poświadczenie dodatkowych wymagań:proponowane jest uchylenie zobowiązania dotyczącego prowadzącego osk, który dotychczas występując do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, jeżeli “prowadzi ośrodek szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy”; dalej przedsiębiorca musi posiadać “pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełnienia dodatkowych wymagań, a nie jak dotychczas “pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kat. A, B, C i D. Podobnie obowiązek zatrudnienia jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań, a nie jak dotychczas “jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D.”;

*szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów: kursy dla kandydatów na instruktorów mogą prowadzić osk posiadające poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań - odpowiednio do zakresu posiadanego poświadczenia; podobnie mogą organizować 3-dniowe warsztaty doskonalenia;

*uprawnienia instruktorów: ustawodawca precyzyjnie określa, iż instruktor prawa jazdy w zakresie kat. A - posiada także - z urzędu - uprawnienia kat. AM, A1, A2; kat. B, C lub D - uprawnienia kat. B1, C1 lub D1; kat. C+E lub D+E odpowiednio B+E, C1+E lub D1+E oraz kat. B+E lub C+E lub D+E uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. T. Nadto w roku, w którym dana osoba uzyskała uprawnienia instruktora, nie jest on w tym samym roku zobowiązany do udziału w warsztatach doskonalenia i nie musi do 7 dnia następnego roku składać potwierdzenia uczestnictwa w nich;

*kontrole ośrodków szkolenia kierowców: w ramach kontroli działalności osk, którą prowadzą starostwa, te ostatnie nie sprawdzają informacji o terminie i miejscu prowadzenia egzaminu wewnętrznego.

*rażące naruszenia warunków wykonywania działalności osk: ustawodawca jako rażące uznaje wielokrotne nieprzedstawienie informacji o rozpoczęciu kursu itd.

*pojazdy egzaminacyjne: dopuszczono do egzaminu praktycznego pojazd ośrodka szkolenia kierowców i określono procedury zgłoszenia takiego pojazdu do egzaminu oraz warunki jego przygotowania - wyposażenia np. w urządzenie rejestrujące, które ma być własnością ośrodka i spełniać właściwe normy. Precyzyjnie określone zostają zasady i terminy udostępniania pojazdu szkoleniowego (własności osk) w celu udziału w egzaminie państwowym.

*przetargi w word: zasady obowiązujące przy przygotowaniu przetargu dotyczą także sytuacji przygotowania specyfiki istotnych warunków zamówienia.

a02e6147eb85ccb2a04b796959833b6f65731ea4

5dc8cef0c62e56a9d586da10cdaeb8a1f55a9a0a

2047bccbfb15b10fda504ab70d5cb3446cd274e9

(Fot.: PD@N 466-146-148)

Nasz komentarz

To nic dziwnego, że ustawy się modyfikuje. Szczególnie takie jak ta, powstająca w bólach, w kształcie, który budził sprzeciw znacznej części środowiska i z podejrzeniami o ukryte intencje jej twórców, forsujących różne, dziwne rozwiązania (słynny "i autobus"). Propozycje zmian, o których piszemy, zgodne są z postulatami zgłaszanymi od dawna, zwłaszcza tak ważną dla OSK sprawą, jak możliwość zdawania egzaminu państwowego na ich pojazdach.

Ale jednocześnie ze zdziwieniem czytamy, że ni stąd, ni zowąd, uczestnikom tego spotkania konsultacyjnego zaczął wadzić e-learning. Do tego stopnia, że go arbitralnie postanowili z ustawy usunąć (bo ograniczenie jego stosowania do osób niepełnosprawnych jest marginalizacją i w zasadzie likwidacją e-learningu jako obowiązującej formy szkolenia.

To bardzo ważne gremium, które oczywiście "wie lepiej" zdaje się zapominać, że ta forma kształcenia jest w dzisiejszych, zinformatyzowanych czasach, forma powszechnie stosowaną we wszystkich systemach edukacji, także kandydatów na kierowców. Dlatego, że jest prosta, efektywna i ogólnodostępna. Dla młodych ludzi, na codzień posługujących się komputerem i internetem, jest najbardziej oczywistą formą uczenia się. Doświadczenia wielu dydaktyków posługujących się ta formą jasna dowodzą, że ze względu na możliwość skupienia się w dostępnym czasie na poszczególnych partiach materiału skuteczność jego percepcji i zrozumienia przez uczącego się jest znacznie wyższa, niz przy tradycyjnych wykładach. Można by jeszcze o długo ciągnąć ten wątek, ale członkowie gremium proponującego zmiany chyba się nad tym nie zastanawiali...

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Ustawa obowiązuje od dwóch lat. Wiele OSK podjęło w tym czasie wysiłek finansowy i organizacyjny, aby osiągnąć status "Super OSK". Możliwość prowadzenia zajęć metodą e-learningu była w ten status wpisana. Dziś dowiedzieli się, że ich wysiłek był psu na budę. Na ich miejscu tak bym tego nie zostawił, bo to nie tylko przykład aroganckiego deprecjonowania przez ustawodawcę stworzonego przez siebie (i obowiązującego już) prawa, ale i całkowite lekceważenie kosztów poniesionych przez przedsiębiorców na stworzenie czegoś, co ustawa zalecała. Będziemy czekać na ich opinie.