Legislacja

Ustawa o kierujących w Trybunale Konstytucyjnym

17 lipca 2014

Trybunał Konstytucyjny podjął wyrok, którym umorzył postępowanie w sprawie większości zarzutów z powodu błędów we wniosku posłów PiS. Wnioskodawcy wskazali, że w ustawie o kierujących pojazdami znalazły się zapisy, które prowadzą m.in. do nieuzasadnionego ograniczenia wolności działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców. W ich ocenie w nieuzasadniony sposób uprzywilejowują one osoby prowadzące ośrodek szkolenia kierowców spełniający dodatkowe wymagania, oraz którym przyznano wyłączne uprawnienia w zakresie prowadzenia określonego rodzaju szkoleń.

Jak mówił sprawozdawca składu orzekającego sędziaWojciech Hermeliński, posłowie wnioskodawcy m.in. nie przedstawili uzasadnienia ani dowodów na niekonstytucyjność części skarżonych przepisów. - Wnioskodawcy wskazali wprawdzie skarżone przepisy, ale w uzasadnieniu wniosku nie przedstawili argumentacji, która wskazywałaby, w jaki sposób prawa czy wolności wynikające z konstytucji zostały naruszone przez zaskarżone przepisy ustawy- mówił sędzia. Według TK posłowie popełnili też błąd we wniosku o zbadanie dwóch rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami.- Z załączonej do wniosku listy posłów, którzy go popierali, wynikało, że intencją wnioskodawców było spowodowanie kontroli przez TK ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzenia ws. egzaminowania osób ubiegających się o kierowanie pojazdami -mówił Hermeliński. - W tym nadpisanym nad tabelą fragmencie nie ma niestety zaznaczonego drugiego rozporządzenia ws. szkolenia. Być może wynikało to z niedopatrzenia, ale TK swoją decyzją nie może rozszerzać woli wnioskodawców. Jest to niedopuszczalne i z powodu braku prawidłowo sformułowanego wniosku jedynym wyjściem było umorzenie w tym zakresie postępowania- wskazał Hermeliński.

TK rozpoznał wniosek w zakresie rozporządzenia dotyczącego egzaminowania. Jego przepisy sędziowie uznali za zgodne z konstytucją.

W komentarzach do wyroku podnoszona jest ilość nowelizacji ustawy, która uchwalona została zaledwie w 2011 r. a nowel mieliśmy już 10 (pięć w 2011 r.; jedną w 2012; cztery w 2013 r., i najnowsza uchwalona 26 czerwca 2014 r. już czeka tylko na swoją publikację).

16b3b53186573c66582a4d1d7f53788abcc9d4f2

Sygn. aktK 59/13

WYROK

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

 Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja – przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński – sprawozdawca
Leon Kieres,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 lipca 2014 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1)art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, ze zm.) z art. 20 i art. 22 Konstytucji,

2)art. 31 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 w związku z art. 32 Konstytucji,

3)art. 31 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji,

4)art. 26 ust. 9 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 Konstytucji,

5)art. 53 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 Konstytucji,

6)art. 54 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 61 ust. 1 i art. 51 ust. 3 Konstytucji,

7)art. 139 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

8)§ 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzoro´w dokumento´w stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995, ze zm.) w zakresie, w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną “profilu kandydata na kierowcę”, z art. 92 Konstytucji,

9)§ 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019) w zakresie, w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną “profilu kandydata na kierowcę”, z art. 92 Konstytucji,

10)art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wprowadza obowiązek zatrudniania w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców bądź spełnienia przez przedsiębiorcę tych wymagań, z art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, z art. 22 w związku z art. 20 i art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji, a także z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

§ 2 pkt 10rozporządzeniaMinistra Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania oso´bubiegaja?cych sie?o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwaniauprawnien´przez egzaminatoro´w oraz wzoro´w dokumento´w stosowanych w tych sprawach(Dz. U. poz. 995 oraz z 2013 r. poz. 319)w zakresie, w jakim posługuje się pojęciem “profilu kandydata na kierowcę”, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym(Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654)umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Piotr Tuleja,Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Leon Kieres

(498-20)