Legislacja

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym podpisana

25 sierpnia 2015

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym została podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 25 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA W SPRAWIE

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Przedmiotowa ustawa rozszerza katalog podmiotów, które mogą prowadzić stacje kontroli pojazdów.

W nowelizowanej ustawie zaproponowano, aby stację kontroli pojazdów mogły prowadzić podmioty niebędące przedsiębiorcami, takie jak szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów, jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu, a także jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.