Legislacja

Ustawowe zmiany w wykazie zadań ITD

12 sierpnia 2013

Opublikowana została ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Przewidziana data obowiązywania - 14 sierpnia 2013 r. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) w art. 1 uchyla się pkt 40. Przypomnijmy - art. 1 dotyczy zmian w ustawie o transporcie drogowym, natomiast uchylony punkt 40 brzmi: w art. 76a ust. 2 otrzymuje brzmienie: “2. W czasie wykonywania zadań, o których mowa w art. 50 [to wykaz zadań inspekcji - przyp. red.], do pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 55 ust. 1-1b i ust. 2 pkt 1, art. 56-61, art. 69 ust. 1-3a, art. 70-74, art. 89 ust. 1 i art. 93 ust. 1.”.