Legislacja

Uwagi do rozporządzeń w sprawie opłat

19 grudnia 2012

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie przesłała na adres Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek - uwagi do projektów rozporządzeń MTBiGM z 3 grudnia 2012 r. Wnioskodawcy postulują zmianę brzmienia par. 3 ust. 2 projektu w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, który powinien otrzymać brzmienie: “§ 3. 2. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego pojazdem w dyspozycji osoby egzaminowanej, opłatę zmniejsza się o 50%.” Propozycję uzasadniają: Przepisy art. 53 ust. 4  w zw. z art. 54 ust.5 ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami stanowią między innymi, że w odniesieniu do pojazdów:

1) którymi prowadzi się egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E 

2) osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia ( art. 54.5 pkt.1); 

3) bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ( art. 54.5 pkt.1); 

praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia  do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji osoby egzaminowanej. Uwzględniając powyższe regulacje ustawowe niezrozumiałym, niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest, że WORD ma pobierać opłatę mimo, że nie ponosi wydatków związanych z eksploatacją pojazdów w powyższych okolicznościach. 

Uwag do projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami nie wniesiono.